Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Znamy Twoje potrzeby

R2fk STANDARD

Szczegółowy opis możliwości programu R2fk pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersji STANDARD, MAXI i PRO z dodatkowymi modułami/bez dodatkowych modułów, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi opcjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

PORÓWNANIE WERSJI

Program R2fk występuje w trzech wersjach różniących się funkcjonalnością:

  • STANDARD - pełna wersja programu z dostępem do większości modułów i funkcji programu. Umożliwia dokładne przystosowanie programu do własnych potrzeb (rodzaje i wygląd dokumentów, zestawienia).
     
  • MAXI - pełna wersja wzbogacona o transakcje zagraniczne (TZ) i waluty (W) oraz kilka innych funkcji przydatnych w większych firmach lub przy większej liczbie dokumentów
     
  • PRO - oferuje funkcjonalność wersji MAXI wzbogaconą o wiele udogodnień istotnych dla dużych firm.

Dodatkowo każda z wersji zawiera moduł posiadający pełną funkcjonalność programu R2księga, czyli rozliczanie firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub ryczałtową ewidencję przychodów oraz najem.


Poniżej przedstawiamy porównanie wersji STANDARD, MAXI i PRO.
Dodatkowe moduły:
ST - obsługa więcej niż 35 (lub 100) środków trwałych
BR - biuro rachunkowe (do 50 lub powyżej 50 firm)
WWW - moduł WWW.

Funkcjonalność Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
INSTALACJA I PARAMETRYZACJA
wprowadzanie danych firmy + + +
możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom, ewidencja operacji wykonanych przez użytkowników + + +
grupy praw dostępu ograniczające dostęp do wybranych danych i funkcji programu + + +
szczegółowe prawa dostępu do wybranych ustawień, raportów oraz zestawień
- - +
wysyłanie wewnętrznych komunikatów do poszczególnych użytkowników + + +
konfiguracja przycisków szybkiego dostępu + + +
własne ustawienie kolumn i uporządkowania w każdym oknie + + +
wybór czcionki programu i jej wielkości umożliwiający powiększenie okien programu bez zmiany ogólnej rozdzielczości systemu + + +
baza danych oparta na serwerze SQL, możliwość pracy na bezpłatnej wersji serwera Microsoft SQL + + +
wykorzystanie możliwości architektury bazy danych typu klient-serwer
- - +
optymalizacja pod kątem pobierania tylko niezbędnych w danej chwili danych przyspieszająca pracę sieciową
- - +
wykorzystanie dodatkowych możliwości serwera SQL (np. procedury składowane) przyspieszających pracę stacji roboczych
- - +
praca w sieci lokalnej + + +
harmonogram zadań umożliwiający zaplanowanie dłuższych operacji oraz periodycznie wykonywanych funkcji (np. archiwizacja)
- - +
konfiguracja bazy danych
- - +
archiwizacja wszystkich danych z możliwością zabezpieczenia hasłem + + +
w przypadku obsługi wielu firm możliwość archiwizacji danych wybranej firmy + + +
kontrola nowych wersji i bezpośrednia aktualizacja programu przez internet + + +
w przypadku wersji sieciowej mechanizm automatycznej aktualizacji programu na wszystkich stacjach roboczych + + +
wbudowane funkcje serwisowania bazy danych przez internet + + +
narzędzia (biblioteka API) umożliwiające innym aplikacjom dostęp do bazy danych programu
- - +
PLAN KONT
wbudowany przykładowy plan kont - można go przystosować do swojego planu lub stworzyć od początku własny plan kont + + +
możliwość tworzenia kont o 8-poziomowej strukturze oraz dopisywania kont do istniejącego planu kont + + +
niestandardowy (przesunięty, wydłużony lub skrócony) rok obrotowy
- - +
możliwość reorganizacji planu kont w poszczególnych latach poprzez ukrywanie kont niepotrzebnych i/lub dodawanie nowych w wybranym roku (rok ważności kont)
- - +
automatyczne tworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy po wpisaniu kontrahenta do biblioteki + + +
bieżący dostęp do informacji o obrotach z wybranego miesiąca oraz obrotach narastająco na danym koncie + + +
raporty i zestawienia: Zestawienie obrotów i sald, Dziennik dekretów, Analityczne zestawienie obrotów, Obliczenie dochodu, Zestawienie dekretów + + +
Bilans, Rachunek zysków i strat + + +
Przepływy pieniężne
- - +
ewidencja planowanych sald oraz rozliczanie wykonania planu - dla jednostek budżetowych + + +
KSIĘGA HANDLOWA
rejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktury VAT zakupu i sprzedaży, polecenia księgowania + + +
księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP - + +
automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentów, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu + + +
możliwość wyboru sposobu księgowania kosztów (np. księgowanie tylko na kontach zespołu 5 - przy obsłudze fundacji) + + +
możliwość tworzenia dowolnych rejestrów księgowych (zakup, sprzedaż, kasa) + + +
import danych + + +
rozbudowana biblioteka kontrahentów oraz biblioteka zdarzeń gospodarczych + + +
dzięki podziałowi wpisów na rodzaje operacji możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych + + +
dodatkowe operacje dla transakcji zagranicznych: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, import/export towarów, import/export usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - + +
kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych + + +
rozliczanie płatności + + +
rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych - + +
wystawianie i drukowanie not korygujących + + +
grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów + + +
przygotowanie JPK + + +
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - + +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + +
REJESTRY VAT
rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów + + +
wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12 + + +
rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import/Export usług, Import/Export towarów) - + +
rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem + + +
możliwość tworzenia dowolnych rejestrów księgowych (zakup, sprzedaż, kasa) + + +
wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru + + +
oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych - + +
wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami oraz deklaracji korygującej VAT-UEK - + +
e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12 + + +
e-deklaracje VAT-UE, VAT-UEK - + +
wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU + + +
przygotowanie JPK + + +
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - + +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + +
historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji + + +
PODATEK DOCHODOWY
niestandardowy (przesunięty, wydłużony lub skrócony) rok obrotowy
- - +
rozliczenie podatku dochodowego CIT + + +
rozliczanie podatku dochodowego PIT wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników spółek osobowych + + +
wydruk deklaracji rocznej CIT-8, PIT-36L wraz z PIT-B + + +
e-deklaracje CIT-8, PIT-36L + + +
eksport PIT-36 do programu PITy (IPS) + + +
rozliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych dla właściciela lub wspólników BR BR BR
wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B
e-deklaracja PIT-28
BR BR BR
historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) + + +
prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku + + +
wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym + + +
KASA / BANK
możliwość prowadzenia kilku kas + + +
możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia - + +
możliwość wydruku raportów kasowych RK, dokumentów wpłaty KP i wypłaty KW w trybie znakowym na drukarce igłowej - + +
raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych + + +
automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie wpisów do księgi + + +
automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem + + +
automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie wprowadzania KP/KW, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu + + +
raporty kasowe oraz bankowe księgowane w walutach obcych - + +
automatyczne dekretowanie różnic kursowych dla faktur walutowych  - + +
import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. BZWBK, Deutsche Bank, Multibank, PBSBank, Raiffeisen, VideoTEL) + + +
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
kompensowanie należności i zobowiązań (faktura - faktura korygująca, dostawca - odbiorca) + + +
rozrachunki złotówkowe + + +
rozrachunki walutowe - + +
windykacja należności + + +
zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień + + +
kalkulator odsetkowy, obliczający odsetki ustawowe i podatkowe + + +
ŚRODKI TRWAŁE
liczba obsługiwanych środków trwałych
W wersjach STANDARD i MAXI można obsługiwać 35 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość. W wersji PRO można obsługiwać 100 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość.
35 
(lub więcej - ST)
35 
(lub więcej - ST)
100 
(lub więcej - ST)
ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych + + +
ewidencja części składowych + + +
ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży + + +
ewidencja przeprowadzonych operacji + + +
wydruk karty środka trwałego + + +
wydruk ewidencji i wykazu środków trwałych spełniający wymogi w zakresie księgi handlowej, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów + + +
wydruk ewidencji z podziałem na grupy środków + + +
wydruk etykiet z kodami kreskowymi
- - +
generowanie planu amortyzacji według różnych metod + + +
automatyczne odpisy amortyzacyjne + + +
wydruk tabeli amortyzacyjnej + + +
ewidencja zdarzeń dotyczących środków
- - +
inwentaryzacja środków trwałych
- - +
wydruk zestawień ułatwiających sporządzanie sprawozdań do GUS
- - +
WYPOSAŻENIE
ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy + + +
ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży + + +
ewidencja przeprowadzonych operacji + + +
wydruk karty wyposażenia + + +
wydruk ewidencji wyposażenia spełniający wymogi w zakresie księgi handlowej, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów + + +
wydruk ewidencji z podziałem na grupy wyposażenia + + +
wydruk etykiet z kodami kreskowymi
- - +
inwentaryzacja wyposażenia
- - +
KOSZTY POJAZDÓW
ewidencja pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych + + +
ewidencja przebiegu pojazdów, ewidencja faktur kosztowych oraz rozliczanie kosztów przejazdów + + +
POLECENIA KSIĘGOWANIA
ewidencja i ręczne wprowadzanie dokumentów PK + + +
automatyczne generowanie PK zawierających:      
- korektę VAT z tytułu złych długów + + +
- korektę kosztów z tytułu złych długów + + +
- VAT do odliczenia w następnych miesiącach + + +
- koszty przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych + + +
- odpisy amortyzacyjne środków trwałych + + +
- przecenę płatności walutowych - + +
import dekretów płacowych z programu R2płatnik + + +
wydruk i automatyczne księgowanie dokumentów PK + + +
PRZELEWY BANKOWE
współpraca z systemami bankowymi + + +
automatyczne przelewy + + +
wydruk i ewidencjonowanie bankowych poleceń przelewów + + +
UDOGODNIENIA DLA BIUR RACHUNKOWYCH
obsługa różnych form prawnych: osoba fizyczna, spółka cywilna/jawna, osoba prawna, jednostka budżetowa + + +
obsługa różnych sposobów rozliczania prowadzonej działalności: pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałtowa ewidencja przychodów, najem lub dzierżawa, najem w formie ryczałtu BR BR BR
możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów i zdarzeń gospodarczych  BR BR BR
ewidencja oraz pełne rozliczanie właścicieli i wspólników wszystkich obsługiwanych firm BR BR BR
kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników + + +
seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7 BR BR BR
przygotowanie informacji o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres oraz rozsyłanie tej informacji e-mailem do klientów biura BR BR BR
całodobowe automatyczne udostępnianie klientom biura informacji o wysokości podatków i składek ZUS wraz z raportami na stronie internetowej - BR i WWW BR i WWW
zestawienie z liczbą wpisów w poszczególnych firmach w zadanym okresie, umożliwiające oszacowanie nakładów pracy związanej z obsługą poszczególnych firm BR BR BR
wiele różnych wzorów oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień oraz formularzy zgłoszeniowych i informacyjnych NIP i VAT + + +
możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
oprócz standardowej archiwizacji całej bazy danych obejmującej wszystkie obsługiwane firmy i właścicieli można również wykonać archiwizację wybranej firmy i właścicieli tylko tej firmy - taką archiwizację można np. przekazać klientowi biura do wglądu na bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu
BR BR BR
możliwość generowania dla swoich klientów bezpłatnej licencji na program R2faktury Mini z magazynem, automatyczne księgowanie faktur wystawionych przez klientów BR BR BR
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI
zestaw gotowych raportów i zestawień, modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień i dokumentów + + +
wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo)   + + +
eksport zestawień do pliku w formacie dbf, txt lub csv (akceptowany przez Microsoft Excel) + + +
możliwość zapisania w bazie danych lub na dysku sieciowym skanów dokumentów związanych z daną pozycją, np. umów podpisanych z poszczególnymi kontrahentami
- - +
możliwość tworzenia własnych raportów eksportowanych bezpośrednio do wcześniej przygotowanego arkusza programu MS Excel z automatycznym wypełnieniem poszczególnych pól tego arkusza
- - +
możliwość pracy w dowolnej sieci w środowisku Windows Vista, 7, 8, 10 + + +
możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom + + +
kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników + + +
archiwizacja danych z możliwością wprowadzenia hasła + + +

Cena programu już od 1 090,50 PLN

Sprawdź ceny promocyjne >

Dariusz Jakubowski

Doradca Podatkowy HUBERTUS Biuro Rachunkowe w Krotoszynie

HUBERTUS Biuro Rachunkowe w Krotoszynie

"W 2008 roku podjęliśmy decyzję o zmianie oprogramowania w zakresie kompleksowej obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej naszych klientów. Wśród wielu firm oferujących tego typu oprogramowanie wybraliśmy firmę RESET2 sp. z o.o."

więcej >

Jakub Lubina

Wiceprezes Zarządu ENERGO-MOC WZORCOWNIA Sp. z o.o. w Gliwicach

ENERGO-MOC WZORCOWNIA Sp. z o.o. w Gliwicach

 "Na podstawie dotychczasowej współpracy z firmą Reset2 z całą odpowiedzialnością możemy polecić rozwiązania tej firmy w zakresie systemów kadrowo-płacowego R2płatnik, finansowo-księgowego R2fk oraz magazynowo-sprzedażowego R2faktury."

więcej >

Nasi klienci