Opis programu - R2fk | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzebyZnamy Twoje potrzeby

R2fk Opis programu

 • Pełna księgowość w przyjaznej formie
 • Szybkie wprowadzanie danych
 • Wymagane ewidencje, rejestry, deklaracje, e-deklaracje
 • Transakcje i rozliczenia walutowe
 • Kontrola należności i zobowiązań

R2fk to system umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie pełnej księgowości oraz dodatkowo opcjonalnie w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz cały system kontroli umożliwia zmianę organizacji pracy - dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia. Dzięki licznym konsultacjom z ekspertami prowadzącymi biura rachunkowe program dopracowano w najmniejszych szczegółach.

R2fk jest 4 generacją systemów do obsługi księgowości, rozwijanych od 1992 roku.  Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, szybkim wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów.

Ze względu na możliwość obsługi w jednym programie firm o różnych rodzajach księgowości (pełna, księga przychodów, ryczałt) program wydaje się być szczególnie atrakcyjną ofertą dla biur rachunkowych.

Równie interesujący może być dla firm przechodzących z księgi przychodów na pełną księgowość, gdyż ze względu na identyczny interfejs i sposób wprowadzania danych zasadniczo ułatwi rozpoczęcie pracy.

E-sprawozdanie finansoweElektroniczne sprawozdania finansowe

 • możliwość sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych w oparciu o dane księgowe wprowadzone w programie
 • możliwość określenia w sprawozdaniu finansowym organu, do którego sprawozdanie zostanie skierowane, czyli KRS lub KAS
 • możliwość dołączania załączników do sprawozdania finansowego poprzez "Dodatkowe informacje i objaśnienia"
 • wstępna weryfikacja tworzonego sprawozdania finansowego pod względem zgodności z właściwą strukturą pliku e-sprawozdania
 • dostęp do historii przygotowanych plików e-sprawozdania finansowego

 

Plan kontPlan kont

 • wbudowany przykładowy plan kont - można go przystosować do swojego planu lub stworzyć od początku własny plan kont
 • możliwość tworzenia kont o 8-poziomowej strukturze
 • tworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy
  • automatyczne tworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy po wpisaniu kontrahenta do biblioteki
  • ręczne utworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy zgodnie z własnym planem kont i podpięcie ich pod kontrahentów
 • bieżący dostęp do informacji o obrotach z wybranego miesiąca oraz obrotach narastająco na danym koncie
 • raporty i zestawienia: Dziennik dekretów, Analityczne zestawienie obrotów, Zestawienie obrotów i sald, Obliczenie dochodu, Rachunek zysków i strat, Bilans
 • elektroniczne sprawozdania finansowe
 • ewidencja planowanych sald oraz rozliczanie wykonania planu - dla jednostek budżetowych

 

Księga handlowaKsięga handlowa

 • rejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktury VAT zakupu i sprzedaży, polecenia księgowania
  • zoptymalizowane, bardzo szybkie wprowadzanie danych z klawiatury, bez użycia myszki
 • rejestrowanie faktur eksportowych oraz importowych w walutach obcych lub w PLN
  • biblioteka walut i kursów średnich NBP
  • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP
 • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentów, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu
 • możliwość wyboru sposobu księgowania kosztów (np. księgowanie tylko na kontach zespołu 5 - przy obsłudze fundacji)
 • możliwość utworzenia dowolnych rejestrów księgowych (zakup, sprzedaż, kasa)
  • roczne lub miesięczne numerowanie dekretów niezależnie dla każdego rejestru
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów
  • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych z kontrahentem: numeru konta, na którym najczęściej księgowane są faktury dla/od tego kontrahenta, stawki vat, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
  • podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca)
  • wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail)
  • historia zmian adresu kontrahenta
  • możliwość powiązania z kontrahentem domyślnego zdarzenia gospodarczego
 • biblioteka zdarzeń gospodarczych
  • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: numeru konta, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych
  • dzięki podziałowi wpisów na rodzaje operacji możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych
  • kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych
 • rozliczanie płatności
  • przy każdym dokumencie pełna ewidencja rozrachunków z nim związanych
  • automatyczne dekretowanie różnic kursowych podczas wprowadzania zapłat do faktur
  • zestawienia przeterminowanych należności i zobowiązań grupowane wg terminów płatności lub dni po terminie
 • wystawianie i drukowanie not korygujących
 • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów
  • dzięki bibliotece kontraktów i MPK możliwość analizy struktury przychodów i kosztów bez konieczności prowadzenia kont zespołu 5.
  • bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie
  • możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe
 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Księgi rachunkowe, Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub Ewidencja przychodów - (w zależności od typu rozliczeń danej firmy)
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
  • kontrolne przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym
 • oznaczenia GTU i oznaczenia procedur wymagane do JPK_V7M i JPK_V7K

 

Rejestr sprzedaży VATEwidencja VAT, e-deklaracje

 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów
  • jednoczesne wprowadzanie danych do księgi handlowej i ewidencji VAT
  • dodatkowe możliwości rozliczenia VAT wg terminu płatności lub daty zapłaty
  • ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu
  • korekta VAT z tytułu złych długów
  • wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4
 • wydruk dodatkowego rejestru VAT dla transakcji VAT marża
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-12
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import/Export usług, Import/Export towarów)
 • rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem
 • wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru
 • oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • rejestracja sprzedaży nie podlegającej VAT dla której przysługuje odliczenie
 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C oraz deklaracji korygującej VAT-UEK
 • wydruk deklaracji VAT-8, VAT-9M
 • e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8, VAT-9M
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji VAT-7, VAT-7K od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU
 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
  • kontrolne przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym
 • JPK_V7M i JPK_V7K (Jednolity Plik Kontrolny)
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
 • historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji

 

Rozliczenie podatku dochodowegoRozliczenie podatku dochodowego, e-deklaracje

 • rozliczenie podatku dochodowego CIT 
 • rozliczanie podatku dochodowego PIT, wg skali lub liniowego, dla osób fizycznych i wspólników spółek osobowych
 • rozliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych dla właściciela lub wspólników
 • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego
 • wydruk deklaracji rocznej CIT-8, PIT-36L, PIT-B, PIT-28 wraz z załącznikami
 • e-deklaracje CIT-8, PIT-36L, PIT-28
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji PIT-36L, PIT-28 od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • eksport PIT-36 do programu PITy (IPS)
 • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji
 • prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku
 • wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym
  • dodatkowe wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego
  • formularze zgłoszeniowe i informacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB

 

Kasa/bankKasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
 • możliwość wydruku raportów kasowych RK, dokumentów wpłaty KP i wypłaty KW w trybie znakowym na drukarce igłowej
 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
 • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie wprowadzania KP/KW, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu
 • prowadzenie walutowych raportów bankowych i kasowych
  • płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu
  • płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe)
  • płatności w PLN za faktury walutowe
 • automatyczne dekretowanie różnic kursowych
 • import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. BZWBK, Multibank, PBSBank, profiPIEK, Raiffeisen, VideoTEL)

 

Windykacja należnościModuł należności i zobowiązań

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem (złotówkowej i walutowej)
 • windykacja należności
  • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • protokoły nieściągalności należności
 • zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień
 • kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe
 • automatyczne przygotowanie przelewów na podstawie zobowiązań
 • agregacja przelewów z płatnościami za wiele faktur
 • wydruk porozumienia kompensacyjnego

 

Ewidencja środków trwałychEwidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
 • ewidencja przeprowadzonych operacji
  • wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, likwidacja, sprzedaż, przekazanie wraz z wydrukiem dokumentów OT, MT, LT, PT, WT i innych
  • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją
 • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży
 • ewidencja części składowych
  • charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży
 • pełna i aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych
  • pełna klasyfikacja zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji
  • aktualizowana automatycznie przez internet
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
  • ewidencja zmian dzięki odpowiednim operacjom
 • możliwość podziału na grupy (inne niż podział wg KŚT)
 • oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa
  • możliwość wyboru środków, dla których ma być prowadzona oddzielna amortyzacja
  • niezależny plan amortyzacji i ewidencja odpisów dla obu rodzajów amortyzacji
 • generowanie planu amortyzacji
  • standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, przyśpieszona 30%
  • możliwość ręcznej modyfikacji planu
  • różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
  • automatyczne przystosowywanie planu do przeprowadzonych operacji
 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków
  • ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka
 • automatyczne generowanie polecenia księgowania z umorzeniem środków
  • każdy środek na odrębnej lub zbiorczej analityce
  • koszty wg miejsca powstawania
 • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów
  • wg statusu: przygotowywany, przyjęty, użytkowany, nieużytkowany (z możliwością wybrania okresu)
  • inne kryteria: KŚT, grupa, lokalizacja, osoby odpowiedzialna
 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków
  • wydruki spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów
 • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej
  • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4
  • możliwość wydruku tabeli i innych zestawień za poprzednie lata
 • dowolne zestawienia wg różnych kryteriów
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów
  • pełne dane (adres, telefon, e-mail) producentów, dostawców i firm świadczących serwis

 

Ewidencja wyposażeniaEwidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
 • dokumenty zakupu i sprzedaży
 • wydruk ewidencji wyposażenia

 

Ewidencja samochodówEwidencja samochodów

 • ewidencja samochodów używanych w firmie (zarówno osobowych jak i ciężarowych)
 • automatyczne rozliczanie eksploatacji/leasingu/zakupu samochodów z uwzględnieniem obowiązujących limitów VAT i kosztów
 • ewidencja przebiegu pojazdów dla celów VAT
  • biblioteka tras z odległościami
  • biblioteka celów wyjazdów
  • aktualizacja stawek ryczałtu samochodowego przez internet
  • wydruk ewidencji przejazdów

 

Polecenia księgowaniaPolecenia księgowania

 • ewidencja i ręczne wprowadzanie dokumentów PK 
 • automatyczne generowanie PK zawierających:
  • korektę VAT z tytułu złych długów
  • VAT do rozliczenia w następnych miesiącach
  • odpisy amortyzacyjne
  • przecenę płatności walutowych
  • przeksięgowanie wyniku finansowego
  • przeniesienie BO 
 • import dekretów płacowych z programu R2płatnik
 • wydruk PK

 

Ewidencja przelewówEwidencja przelewów

 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów
  • nadruk treści przelewu na gotowych formularzach różnego typu
  • wydruk polecenia przelewu na czystych kartkach z możliwością wydruku formularza w kolorze czerwonym lub czarnym
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
  • automatyczne przelewy ze składkami ZUS i podatkami PIT i VAT generowane na podstawie deklaracji
 • przelewy Split Payment
 • współpraca z całą gamą systemów bankowych
  • możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym

 

Dla biur rachunkowychWersja dla biura rachunkowego

 • możliwość obsługi wielu podmiotów, o różnej formie prowadzonej księgowości: pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt, najem lub dzierżawa, najem w formie ryczałtu
 • możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów oraz zdarzeń gospodarczych
 • ewidencja oraz pełne rozliczanie właścicieli i wspólników wszystkich obsługiwanych firm
  • szybki wgląd w rozliczenia wszystkich wspólników danej firmy
 • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników
 • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7 i JPK-VAT
 • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres
 • całodobowe automatyczne udostępnianie klientom biura informacji o wysokości podatków i składek ZUS wraz z raportami na stronie internetowej
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF
 • zestawienie z liczbą wpisów w poszczególnych firmach w zadanym okresie, umożliwiające oszacowanie nakładów pracy związanej z obsługą poszczególnych firm
 • możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
  • oprócz standardowej archiwizacji całej bazy danych obejmującej wszystkie obsługiwane firmy i właścicieli można również wykonać archiwizację wybranej firmy i właścicieli tylko tej firmy - taką archiwizację można np. przekazać klientowi biura do wglądu na bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu
 • możliwość konsolidacji baz danych
  • możliwość łączenia baz danych, np. dołączenia do swojego programu całej bazy danych prowadzonej wcześniej bezpośrednio przez klienta
 • możliwość generowania dla swoich klientów bezpłatnej licencji na program R2faktury Mini
  • automatyczne księgowanie faktur wystawionych przez klientów

 

Automatyczne aktualizacjeDodatkowe zalety systemu

 • zestawienia i raporty
  • zestaw gotowych raportów i zestawień
  • modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień i dokumentów
  • wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo)
  • eksport zestawień do pliku w formacie dbf, txt lub csv (akceptowany przez Microsoft Excel)
 • wersja sieciowa
  • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows Vista, 7, 8, 10
  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły
  • ujednolicone standardy pracy w programie do faktur VAT (oraz prowadzenia magazynu) R2faktury, a także systemie płacowo-kadrowym R2płatnik
  • automatyczny import faktur, kasy oraz kosztów wynagrodzeń
 • możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie
  • programu R2księga
  • pliku buforowego
  • programów Rachmistrz i Rewizor 
 • automatyczny import faktur z programów:
  • Subiekt firmy Insert
  • KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft
  • Klasyka/Optima firmy Comarch
  • ProfiPIEK firmy Magres
  • Scanye
 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany
 • wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika
 • możliwość zapoznania się bezpośrednio z poziomu programu z komunikatami serwisowymi, redagowanymi przez serwis producenta, mającymi na celu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów 
 • aktualizacja programu i serwisowanie danych przez internet
  • automatyczne pobieranie parametrów naliczania ze strony producenta (np. podstawy i składki ZUS)
  • moduł zdalnego serwisowania danych wbudowany w program
  • możliwość zakładania spraw serwisowych (zapytań do serwisu) z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej

Wymagania systemowe

 • komputer z procesorem Intel lub kompatybilnym 2 GHz lub szybszym
 • system operacyjny Windows 10/8/7 (64 lub 32-bitowy)
 • 2 GB pamięci RAM lub więcej
 • 2,2 GB wolnego miejsca na twardym dysku

Cena programu już
od 917,80 PLN

Sprawdź aktualne promocje >


Janusz Mróz

Właściciel Transport Ciężarowy Janusz Mróz w Pawłowie Trzebnickim

Transport Ciężarowy Janusz Mróz w Pawłowie Trzebnickim

 "Od momentu rozpoczęcia współpracy z firmą RESET2 Sp. z o.o. nasze odczucia są bardzo pozytywne. Korzystamy z programu: R2FK. Dzięki nieskomplikowanej obsłudze i częstym aktualizacjom system działa bez zastrzeżeń. Program zbudowany jest w sposób łatwy i przejrzysty, dzięki czemu praca na nim jest przyjemna i idealnie dopasowana do naszych potrzeb."

więcej >

Łucja Marchaj-Miller

Prezes Zarządu Fundacja ANIMUS w Wilkowie Osiedlu

Fundacja ANIMUS w Wilkowie Osiedlu

"W 2011 roku podjęliśmy decyzję o zakupie programu finansowo-księgowego, nasz wybór to system R2fk firmy Reset2.

Pracujemy na nowoczesnym oprogramowaniu, które dopasowało się do naszych potrzeb. Przede wszystkim doceniamy łatwość obsługi oraz zgodność ze zmieniającymi się nieustannie przepisami prawa."

więcej >

Nasi klienci