Opis programu - R2fk | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2fk Opis programu

 • Pełna księgowość w przyjaznej formie
 • Szybkie wprowadzanie danych
 • Wymagane ewidencje, rejestry, deklaracje, e-deklaracje
 • Transakcje i rozliczenia walutowe
 • Kontrola należności i zobowiązań

R2fk to system umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie pełnej księgowości oraz dodatkowo opcjonalnie w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz cały system kontroli umożliwia zmianę organizacji pracy - dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia. Dzięki licznym konsultacjom z ekspertami prowadzącymi biura rachunkowe program dopracowano w najmniejszych szczegółach.

R2fk jest 4 generacją systemów do obsługi księgowości, rozwijanych od 1992 roku.  Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, szybkim wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów.

Ze względu na możliwość obsługi w jednym programie firm o różnych rodzajach księgowości (pełna, księga przychodów, ryczałt) program wydaje się być szczególnie atrakcyjną ofertą dla biur rachunkowych.

Równie interesujący może być dla firm przechodzących z księgi przychodów na pełną księgowość, gdyż ze względu na identyczny interfejs i sposób wprowadzania danych zasadniczo ułatwi rozpoczęcie pracy.

E-sprawozdanie finansoweElektroniczne sprawozdania finansowe

 • możliwość sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych w oparciu o dane księgowe wprowadzone w programie
 • możliwość określenia w sprawozdaniu finansowym organu, do którego sprawozdanie zostanie skierowane, czyli KRS lub KAS
 • możliwość dołączania załączników do sprawozdania finansowego poprzez "Dodatkowe informacje i objaśnienia"
 • wstępna weryfikacja tworzonego sprawozdania finansowego pod względem zgodności z właściwą strukturą pliku e-sprawozdania
 • dostęp do historii przygotowanych plików e-sprawozdania finansowego

 

Plan kontPlan kont

 • wbudowany przykładowy plan kont - można go przystosować do swojego planu lub stworzyć od początku własny plan kont
 • możliwość tworzenia kont o 8-poziomowej strukturze
 • tworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy
  • automatyczne tworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy po wpisaniu kontrahenta do biblioteki
  • ręczne utworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy zgodnie z własnym planem kont i podpięcie ich pod kontrahentów
 • bieżący dostęp do informacji o obrotach z wybranego miesiąca oraz obrotach narastająco na danym koncie
 • raporty i zestawienia: Dziennik dekretów, Analityczne zestawienie obrotów, Zestawienie obrotów i sald, Obliczenie dochodu, Rachunek zysków i strat, Bilans
 • elektroniczne sprawozdania finansowe
 • ewidencja planowanych sald oraz rozliczanie wykonania planu - dla jednostek budżetowych

 

Księga handlowaKsięga handlowa

 • rejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktury VAT zakupu i sprzedaży, polecenia księgowania
  • zoptymalizowane, bardzo szybkie wprowadzanie danych z klawiatury, bez użycia myszki
 • księgowanie i automatyczne rozliczanie faktur VAT marża
 • księgowanie dokumentów sprzedażowych w procedurze WSTO/OSS
 • rejestrowanie faktur eksportowych oraz importowych w walutach obcych lub w PLN
  • biblioteka walut i kursów średnich NBP
  • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP
 • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentów, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu
 • możliwość wyboru sposobu księgowania kosztów (np. księgowanie tylko na kontach zespołu 5 - przy obsłudze fundacji)
 • możliwość utworzenia dowolnych rejestrów księgowych (zakup, sprzedaż, kasa)
  • roczne lub miesięczne numerowanie dekretów niezależnie dla każdego rejestru
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów
  • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych z kontrahentem: numeru konta, na którym najczęściej księgowane są faktury dla/od tego kontrahenta, stawki vat, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
  • podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca)
  • wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail)
  • historia zmian adresu kontrahenta
  • możliwość powiązania z kontrahentem domyślnego zdarzenia gospodarczego
 • biblioteka zdarzeń gospodarczych
  • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: numeru konta, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych
  • dzięki podziałowi wpisów na rodzaje operacji możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych
  • kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych
 • rozliczanie płatności
  • przy każdym dokumencie pełna ewidencja rozrachunków z nim związanych
  • automatyczne dekretowanie różnic kursowych podczas wprowadzania zapłat do faktur
  • zestawienia przeterminowanych należności i zobowiązań grupowane wg terminów płatności lub dni po terminie
 • wystawianie i drukowanie not korygujących
 • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów
  • dzięki bibliotece kontraktów i MPK możliwość analizy struktury przychodów i kosztów bez konieczności prowadzenia kont zespołu 5.
  • bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie
  • możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe
 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Księgi rachunkowe, Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub Ewidencja przychodów - (w zależności od typu rozliczeń danej firmy)
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
  • kontrolne przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym
 • oznaczenia GTU i oznaczenia procedur wymagane do JPK_V7M i JPK_V7K

 

Rejestr sprzedaży VATEwidencja VAT, e-deklaracje

 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów
  • jednoczesne wprowadzanie danych do księgi handlowej i ewidencji VAT
  • dodatkowe możliwości rozliczenia VAT wg terminu płatności lub daty zapłaty
  • ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu
  • korekta VAT z tytułu złych długów
  • wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4
 • wydruk dodatkowego rejestru VAT dla transakcji VAT marża
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-12
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import/Export usług, Import/Export towarów)
 • rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem
 • wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru
 • oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • rejestracja sprzedaży nie podlegającej VAT dla której przysługuje odliczenie
 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C oraz deklaracji korygującej VAT-UEK
 • wydruk deklaracji VAT-8, VAT-9M
 • e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8, VAT-9M
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji VAT-7, VAT-7K od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU
 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
  • kontrolne przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym
 • JPK_V7M i JPK_V7K (Jednolity Plik Kontrolny)
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
 • historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji

 

Rozliczenie podatku dochodowegoRozliczenie podatku dochodowego, e-deklaracje

 • rozliczenie podatku dochodowego CIT 
 • rozliczanie podatku dochodowego PIT, wg skali lub liniowego, dla osób fizycznych i wspólników spółek osobowych
 • rozliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych dla właściciela lub wspólników
 • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego
 • wydruk deklaracji rocznej CIT-8, PIT-36L, PIT-B, PIT-28 wraz z załącznikami
 • e-deklaracje CIT-8, PIT-36L, PIT-28
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji PIT-36L, PIT-28 od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • eksport PIT-36 do programu PITy (IPS)
 • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji
 • prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku
 • wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym
  • dodatkowe wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego
  • formularze zgłoszeniowe i informacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB

 

Kasa/bankKasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
 • możliwość wydruku raportów kasowych RK, dokumentów wpłaty KP i wypłaty KW w trybie znakowym na drukarce igłowej
 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
 • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie wprowadzania KP/KW, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu
 • prowadzenie walutowych raportów bankowych i kasowych
  • płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu
  • płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe)
  • płatności w PLN za faktury walutowe
 • automatyczne dekretowanie różnic kursowych
 • import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. BZWBK, Multibank, PBSBank, profiPIEK, Raiffeisen, VideoTEL)

 

Windykacja należnościModuł należności i zobowiązań

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem (złotówkowej i walutowej)
 • windykacja należności
  • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • protokoły nieściągalności należności
 • zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień
 • kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe
 • automatyczne przygotowanie przelewów na podstawie zobowiązań
 • agregacja przelewów z płatnościami za wiele faktur
 • wydruk porozumienia kompensacyjnego

 

Ewidencja środków trwałychEwidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
 • ewidencja przeprowadzonych operacji
  • wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, likwidacja, sprzedaż, przekazanie wraz z wydrukiem dokumentów OT, MT, LT, PT, WT i innych
  • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją
 • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży
 • ewidencja części składowych
  • charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży
 • pełna i aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych
  • pełna klasyfikacja zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji
  • aktualizowana automatycznie przez internet
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
  • ewidencja zmian dzięki odpowiednim operacjom
 • możliwość podziału na grupy (inne niż podział wg KŚT)
 • oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa
  • możliwość wyboru środków, dla których ma być prowadzona oddzielna amortyzacja
  • niezależny plan amortyzacji i ewidencja odpisów dla obu rodzajów amortyzacji
 • generowanie planu amortyzacji
  • standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, przyśpieszona 30%
  • możliwość ręcznej modyfikacji planu
  • różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
  • automatyczne przystosowywanie planu do przeprowadzonych operacji
 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków
  • ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka
 • automatyczne generowanie polecenia księgowania z umorzeniem środków
  • każdy środek na odrębnej lub zbiorczej analityce
  • koszty wg miejsca powstawania
 • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów
  • wg statusu: przygotowywany, przyjęty, użytkowany, nieużytkowany (z możliwością wybrania okresu)
  • inne kryteria: KŚT, grupa, lokalizacja, osoby odpowiedzialna
 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków
  • wydruki spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów
 • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej
  • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4
  • możliwość wydruku tabeli i innych zestawień za poprzednie lata
 • dowolne zestawienia wg różnych kryteriów
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów
  • pełne dane (adres, telefon, e-mail) producentów, dostawców i firm świadczących serwis

 

Ewidencja wyposażeniaEwidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
 • dokumenty zakupu i sprzedaży
 • wydruk ewidencji wyposażenia

 

Ewidencja samochodówEwidencja samochodów

 • ewidencja samochodów używanych w firmie (zarówno osobowych jak i ciężarowych)
 • automatyczne rozliczanie eksploatacji/leasingu/zakupu samochodów z uwzględnieniem obowiązujących limitów VAT i kosztów
 • ewidencja przebiegu pojazdów dla celów VAT
  • biblioteka tras z odległościami
  • biblioteka celów wyjazdów
  • aktualizacja stawek ryczałtu samochodowego przez internet
  • wydruk ewidencji przejazdów

 

Polecenia księgowaniaPolecenia księgowania

 • ewidencja i ręczne wprowadzanie dokumentów PK 
 • automatyczne generowanie PK zawierających:
  • korektę VAT z tytułu złych długów
  • VAT do rozliczenia w następnych miesiącach
  • odpisy amortyzacyjne
  • przecenę płatności walutowych
  • przeksięgowanie wyniku finansowego
  • przeniesienie BO 
 • import dekretów płacowych z programu R2płatnik
 • wydruk PK

 

Ewidencja przelewówEwidencja przelewów

 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów
  • nadruk treści przelewu na gotowych formularzach różnego typu
  • wydruk polecenia przelewu na czystych kartkach z możliwością wydruku formularza w kolorze czerwonym lub czarnym
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
  • automatyczne przelewy ze składkami ZUS i podatkami PIT i VAT generowane na podstawie deklaracji
 • przelewy Split Payment
 • współpraca z całą gamą systemów bankowych
  • możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym

 

Dla biur rachunkowychWersja dla biura rachunkowego

 • możliwość obsługi wielu podmiotów, o różnej formie prowadzonej księgowości: pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt, najem lub dzierżawa, najem w formie ryczałtu
 • możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów oraz zdarzeń gospodarczych
 • ewidencja oraz pełne rozliczanie właścicieli i wspólników wszystkich obsługiwanych firm
  • szybki wgląd w rozliczenia wszystkich wspólników danej firmy
 • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników
 • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7 i JPK-VAT
 • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres
 • całodobowe automatyczne udostępnianie klientom biura informacji o wysokości podatków i składek ZUS wraz z raportami na stronie internetowej
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF
 • zestawienie z liczbą wpisów w poszczególnych firmach w zadanym okresie, umożliwiające oszacowanie nakładów pracy związanej z obsługą poszczególnych firm
 • możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
  • oprócz standardowej archiwizacji całej bazy danych obejmującej wszystkie obsługiwane firmy i właścicieli można również wykonać archiwizację wybranej firmy i właścicieli tylko tej firmy - taką archiwizację można np. przekazać klientowi biura do wglądu na bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu
 • możliwość konsolidacji baz danych
  • możliwość łączenia baz danych, np. dołączenia do swojego programu całej bazy danych prowadzonej wcześniej bezpośrednio przez klienta
 • możliwość generowania dla swoich klientów bezpłatnej licencji na program R2faktury Mini
  • automatyczne księgowanie faktur wystawionych przez klientów

 

Automatyczne aktualizacjeDodatkowe zalety systemu

 • zestawienia i raporty
  • zestaw gotowych raportów i zestawień
  • modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień i dokumentów
  • wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo)
  • eksport zestawień do pliku w formacie dbf, txt lub csv (akceptowany przez Microsoft Excel)
 • wersja sieciowa
  • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows Vista, 7, 8, 10
  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły
  • ujednolicone standardy pracy w programie do faktur VAT (oraz prowadzenia magazynu) R2faktury, a także systemie płacowo-kadrowym R2płatnik
  • automatyczny import faktur, kasy oraz kosztów wynagrodzeń
 • możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie
  • programu R2księga
  • pliku buforowego
  • programów Rachmistrz i Rewizor 
 • automatyczny import faktur z programów:
  • Subiekt firmy Insert
  • KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft
  • Klasyka/Optima firmy Comarch
  • ProfiPIEK firmy Magres
  • Scanye
 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany
 • wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika
 • możliwość zapoznania się bezpośrednio z poziomu programu z komunikatami serwisowymi, redagowanymi przez serwis producenta, mającymi na celu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów 
 • aktualizacja programu i serwisowanie danych przez internet
  • automatyczne pobieranie parametrów naliczania ze strony producenta (np. podstawy i składki ZUS)
  • moduł zdalnego serwisowania danych wbudowany w program
  • możliwość zakładania spraw serwisowych (zapytań do serwisu) z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej

Wymagania systemowe

 • komputer z procesorem Intel lub kompatybilnym 2 GHz lub szybszym
 • system operacyjny Windows 10/8/7 (64 lub 32-bitowy)
 • 2 GB pamięci RAM lub więcej
 • 2,2 GB wolnego miejsca na twardym dysku

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00