Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Znamy Twoje potrzeby

R2księga Opis programu

 • Kompletne rozliczenie z urzędem skarbowym
 • Szybkie wprowadzanie danych
 • Wszystkie wymagane ewidencje i rejestry
 • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe
 • Transakcje i rozliczenia walutowe

R2księga to program księgowy umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz cały system kontroli umożliwia zmianę organizacji pracy - dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia. Dzięki licznym konsultacjom z ekspertami prowadzącymi biura rachunkowe program dopracowano w najmniejszych szczegółach.

W ofercie znajduje się od 2004 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, natychmiastowym wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów.

System polecany dla wszystkich firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję ryczałtową. Szczególnie polecany jako program dla biur rachunkowych.

księga przychodów i rozchodówEwidencja przychodów i rozchodów

 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem
  • zoptymalizowane, bardzo szybkie wprowadzanie danych
   z klawiatury, bez użycia myszki
  • prowadzenie księgi dla wszystkich firm, których właścicielem jest podatnik
  • automatyczne porządkowanie wpisów wg daty zdarzenia
  • wydruk wszystkich kolumn księgi na jednej kartce formatu A4
 • opcjonalne księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP
  • biblioteka walut i kursów średnich NBP
  • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP
 • prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego
 • prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów
  • podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca)
  • wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail)
  • historia zmian adresu kontrahenta
  • możliwość przypisania zdarzenia gospodarczego
 • księga przychodów i rozchodówbiblioteka zdarzeń gospodarczych
  • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: kolumny w księdze, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych
  • podział wpisów na rodzaje operacji umożliwia wprowadzanie danych bez znajomości zagadnień księgowych
  • zaawansowana krzyżowa kontrola wprowadzanych kwot
  • kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych
 • rozliczanie remanentów, wyliczanie marży
 • rozliczanie płatności wraz z naliczaniem odsetek za zwłokę
 • rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych
 • wystawianie i drukowanie not korygujących
 • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów
  • bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie
  • dzięki wbudowanym kontraktom analiza struktury przychodów i kosztów
  • możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe
 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub Ewidencja przychodów - (w zależności od typu rozliczeń danej firmy)
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
  • kontrolne przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym

rejestr sprzedaży VATEwidencja VAT

 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów
  • jednoczesne wprowadzanie danych do księgi przychodów i ewidencji VAT
  • różne sposoby rozliczenia VAT, np. wg terminu płatności lub daty zapłaty
  • ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu
  • korekta VAT z tytułu złych odługów
  • wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import/Export usług, Import/Export towarów)
 • rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem
 • wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru
 • oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • rejestracja sprzedaży nie podlegającej VAT dla której przysługuje odliczenie
 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B oraz deklaracji korygującej VAT-UEK
 • e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU
 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
  • kontrolne przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym
 • historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji (e-deklaracje w programie R2fk)

Ewidencja właścicieli i wspólników

 • prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów
  • ewidencja dochodów pochodzących z obsługiwanych przez program działalności gospodarczych oraz innych przychodów
 • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników
  • uwzględniane dochody (udziały) z wielu firm
  • możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca
  • możliwość uwzględnienia przychodów z najmu
  • aktualizacja wysokości składek ZUS przez internet
 • możliwość szczegółowego ewidencjowania i rozliczania opłat składek ZUS
 • wydruk deklaracji rocznej PIT-36L, PIT-B
 • wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B
  • możliwość ujęcia na deklaracji udziałów z wielu firm oraz przychodów z najmu
  • miesięczne rozliczenie podatku ryczałtowego
 • e-deklaracje PIT-36L, PIT-28
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • eksport PIT-36 do programu PITy (IPS)
 • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji
 • wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym
  • dodatkowe wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego:
  • formularze zgłoszeniowe i informacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB

ewidencja środków trwałychEwidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • pełna charakterystyka środka (np. dostawca, producent, dane fabryczne)
 • możliwość podziału na grupy
 • ewidencja dokumentów zakupu/sprzedaży
 • ewidencja przeprowadzonych operacji (przyjęcie, modernizacja, likwidacja)
 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków
  • wydruk spełniający wymogi w zakresie księgi przychodów i rozchodów, jak również spełniający wymogi stawiane podatnikom podatku ryczałtowego
 • generowanie planu amortyzacji według różnych metod
  • różne metody amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna, przyspieszona)
 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków
 • wydruk tabeli amortyzacyjnej
  • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z odpisami

Ewidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
  • pełna specyfikacja pozycji wyposażenia
 • automatyczne powiązanie ewidencji z księgą przychodów

koszty przebiegu pojazdówKoszty przebiegu pojazdów

 • rozliczanie kosztów przejazdów samochodami prywatnymi
 • ewidencja przebiegu pojazdów
  • biblioteka tras z odległościami
  • aktualizacja stawek ryczałtu samochodowego przez internet
 • ewidencja faktur kosztowych
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z kosztami przebiegów

Ewidencja dowodów wewnętrznych

 • ewidencja i ręczne wprowadzanie dowodów wewnętrznych
  • automatyczna numeracja dowodów
  • możliwość zaksięgowania na jednym dowodzie kilku kwot do różnych kolumn w księdze
  • różne szablony dowodów
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych zawierających:
  • korektę kosztów z tytułu złych długów
  • koszty przebiegu pojazdów
  • odpisy amortyzacyjne
  • okresowe zestawienie sprzedaży
  • rozliczenie różnic kursowych
  • zaliczenie w koszty podatku VAT od faktur RR, dla którego nie przysługuje prawo do odliczenia od należnego podatku VAT
 • wydruk i automatyczne wprowadzanie dowodów do księgi

moduł kasa/bankModuł kasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW
  • możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas
  • możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
 • automatyczne księgowanie wpłat na podstawie wpisów do księgi
 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
 • import płatności z systemu VideoTEL

Moduł należności i zobowiązań

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem
 • windykacja należności
  • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • protokoły nieściągalności należności
 • kalkulator odsetkowy, obliczający odsetki ustawowe i podatkowe

Ewidencja przelewów

 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów
  • nadruk treści przelewu (na gotowych formularzach różnego typu) lub pełny wydruk przelewu (na czystych kartkach papieru)
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
  • automatyczne przelewy ze składkami ZUS i podatkami PIT i VAT generowane na podstawie deklaracji
 • współpraca z całą gamą systemów bankowych
  • możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym

Wersja dla biura rachunkowego

 • możliwość obsługi wielu podmiotów, o różnej formie prowadzonej księgowości: księga przychodów i rozchodów, ryczałt, najem lub dzierżawa, najem w formie ryczałtu
 • możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów oraz zdarzeń gospodarczych
 • ewidencja oraz pełne rozliczanie właścicieli i wspólników wszystkich obsługiwanych firm
  • szybki wgląd w rozliczenia wszystkich wspólników danej firmy
 • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników
 • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7 i JPK-VAT
 • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres
 • całodobowe automatyczne udostępnianie klientom biura informacji o wysokości podatków i składek ZUS wraz z raportami na stronie internetowej
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF
 • zestawienie z liczbą wpisów w poszczególnych firmach w zadanym okresie, umożliwiające oszacowanie nakładów pracy związanej z obsługą poszczególnych firm
 • możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
  • oprócz standardowej archiwizacji całej bazy danych obejmującej wszystkie obsługiwane firmy i właścicieli można również wykonać archiwizację wybranej firmy i właścicieli tylko tej firmy - taką archiwizację można np. przekazać klientowi biura do wglądu na bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu
 • możliwość konsolidacji baz danych
  • możliwość łączenia baz danych, np. dołączenia do swojego programu całej bazy danych prowadzonej wcześniej bezpośrednio przez klienta
 • możliwość generowania dla swoich klientów bezpłatnej licencji na program R2faktury Mini
  • automatyczne księgowanie faktur wystawionych przez klientów

dodatkowe zalety systemuDodatkowe zalety systemu

 • wersja sieciowa
  • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows Vista, 7, 8, 10
  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły
  • ujednolicone standardy pracy w programie do obsługi sprzedaży R2faktury (program do prowadzenia magazynu oraz wystawiania faktur) i systemie płacowo-kadrowym R2płatnik
  • automatyczny import faktur i rozliczeń płatności
 • możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie
  • pliku buforowego
  • programów Rachmistrz i Rewizor 
 • automatyczny import faktur z programów Subiekt firmy Insert i KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft
 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany
 • wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika
 • aktualizacja programu i serwisowanie danych przez internet
  • automatyczne pobieranie parametrów naliczania ze strony producenta (np. podstawy i składki ZUS)
  • moduł zdalnego serwisowania danych wbudowany w program

Wymagania systemowe

 • komputer z procesorem Intel lub kompatybilnym 2 GHz lub szybszym (min. 1 GHz)
 • system operacyjny Windows 7/8/10 (32 lub 64-bitowy) (min. Vista)
 • 2 GB pamięci RAM lub więcej (min. 512 MB)
 • 2,2 GB wolnego miejsca na twardym dysku (min. 600 MB)

Cena programu już
od 145,60 PLN

Sprawdź aktualne promocje >


Klienci o R2księga

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2księgaZobacz wszystkie referencje

mgr Mariusz Raszczyk

Doradca Podatkowy nr 07166 Biuro Rachunkowe VERUM s.c. we Wrocławiu

Biuro Rachunkowe VERUM s.c. we Wrocławiu

"Dla Biura Rachunkowego rozliczającego znaczną ilość firm, niezbędne jest posiadanie jednolitego oprogramowania umożliwiającego prowadzenie zarówno dokumentacji kadrowej, dokonywania naliczeń wszelkich rodzajów wynagrodzeń pracowników oraz rozliczeń z urzędem skarbowym oraz ZUS. Od początku działania naszej firmy posługujemy się programem firmy Reset. "

więcej >

Krzysztof W. Kowalewski

Doradca Podatkowy PIT-VAT Biuro Rachunkowo-Konsultingowe w Łodzi

PIT-VAT Biuro Rachunkowo-Konsultingowe w Łodzi

"Pragnę zachęcić podmioty gospodarcze (już działające jak i te, które pragną rozpocząć działalność gospodarczą), dla których warunkiem funkcjonowania jest posiadanie bezawaryjnych programów komputerowych do zakupu produktów RESET2 Spółka z o.o. Natomiast zarządowi RESET2 Spółka z o.o. pragnę przekazać - TAK TRZYMAJCIE."

więcej >

Nasi klienci