Zatrudnienie pracownika - R2płatnikSBO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Dla użytkowników SAP Business One

R2płatnikSBO Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2płatnikSBO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO. 

 

Zatrudnienie pracownika

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe TK
K RCP
HR
www
Aktualne zatrudnienie         X
Jednoczesne zatrudnienie tego samego pracownika w tej samej firmie na kilku różnych etatach         X
Możliwość indywidualnego obniżenia/podwyższenia progu podatkowego         X
Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R         X
Dyspozycja stałej kwoty do przekazania na rachunek (1 lub 2) a reszty do wypłaty (lub odwrotnie)         X
Odrębne funkcje dla grupy zawodowej nauczycieli (karta nauczyciela)         X
Szczególne opcje dla pracowników tymczasowych (odrębne przepisy)         X
Ewidencja umów o pracę i zmian warunków         X
Szybkie określenie kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto         X
Umowy o pracę na czas nieokreślony, określony, okres próbny, wykonania pracy, zastępstwa, do dnia porodu         X
Różne rodzaje angaży w zależności od rodzaju zatrudnienia (zasadniczy, godzinowy)         X
Standardowe wzory umów o pracę dla różnych rodzajów angaży         X
Opcjonalna numeracja umów o pracę, biblioteka rejestrów         X
Możliwość modyfikacji i wprowadzania własnych wzorów druków umów         X
Tabela zaszeregowania dla nauczycieli i pracowników administracji         X
Zatrudnianie uczniów i pracowników młodocianych, umowy o praktyki absolwenckie         X
Praca w szczególnych warunkach         X
Szczegółowe określenie rodzaju pracy wymagane do zestawień statystycznych         X
Biblioteki innych warunków zatrudnienia i pracy w szczególnych warunkach         X
Ewidencjonowanie wszystkich zmian warunków umowy         X
Grupowa symulacja zmian warunków zatrudnienia
        X
Wypowiedzenia warunków umowy z określeniem okresu wypowiedzenia         X
Druki zmiany i wypowiedzenia warunków umowy z możliwością modyfikacji wzorów         X
Przypominanie o zbliżających się datach końcowych umów na okres próbny i na czas określony         X
Rozliczenia z urzędem         X
Aktualizowana przez internet biblioteka urzędów skarbowych         X
Druki rocznego rozliczenia (PIT-11, PIT-40)         X
Inne zgłoszenia (NIP-3), oświadczenia (PIT-2, PIT-2C, PIT-12) i informacje (PIT-8C, PIT-8S, PIT-R)         X
Rozliczenia cudzoziemców (IFT-1, IFT-1R)         X
Seryjne wydruki deklaracji         X
Zgłosznia do ubezpieczeń         X
Oddzielna ewidencja zgłoszeń (ZUA, ZZA) i wyrejestrowań (ZWUA) z ZUS         X
Możliwość bezpośredniego wywołania programu Płatnik ZUS z wypełnionymi zgłoszeniami         X
Seryjne zgłoszenia do ZUS         X
Bilans otwarcia         X
Niezbędne dane początkowe umożliwiające rozpoczęcie pracy w trakcie roku (naliczanie chorobowego, urlopu i deklaracje roczne PIT)         X
Możliwość importu BO z programu Płatnik ZUS lub innych systemów         X
Dane do naliczeń         X
Dodatkowe stałe składniki płac nie objęte w umowie (stałe premie lub współczynniki do wyliczania premii, stałe potrącenia, np. ubezpieczenia grupowe)         X
Okres ważności i ewidencja zmian danych do naliczeń         X
Grupowe wypełnianie danych do naliczeń
        X
Import przygotowanych danych z zewnętrznych systemów         X
Wkłady KZP
        X
Ewidencja wkładów dla członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
        X
Wydruk kart ewidencyjnych wkładów
        X
Potrącenia i pożyczki         X
Rozliczanie pożyczek ratalnych KZP, mieszkaniowych i innych         X
Automatyczne lub ręczne rozplanowania rat         X
Określenie procentu wynagrodzenia, minimalnej i maksymalnej spłaty         X
Okresowe zawieszenia spłat         X
Ewidencja spłat i kontrola sald potrąceń ratalnych         X
Zbiorcze zestawienie potrąceń z podaniem kwoty spłaty i salda         X
Kontrola zajęć komorniczych         X
Procentowe ograniczenie spłaty w stosunku do najniższej krajowej (alimenty) lub faktycznego wynagrodzenia (inne zajęcia)         X
Generowanie przelewów na wskazanego komornika         X
Ujęcie zajęć komorniczych na świadectwie pracy         X
Ekwiwalenty i ryczałty         X
Rozplanowanie wypłat ekwiwalentów za odzież i za pranie odzieży         X
Umowa o używanie prywatnego samochodu do celów służbowych         X
Rozliczanie ryczałtu samochodowego wraz z wydrukiem oświadczenia o używaniu samochodu         X
Świadczenia socjalne
        X
Ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
        X
Możliwość zdalnego składania i akceptacji wniosków ZFŚS poprzez portal dla pracowników
      + X
Wydruk karty ewidencyjnej świadczeń
        X
Kary i nagrody         X
Automatyczne uwzględnianie pieniężnych kar i nagród na liście płac         X
Termin przedawnienia kary         X
Ewidencja wyposażenia         X
Rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości)         X
Kontrola okresu użytkowania i automatyczne wydania na kolejne okresy         X
Ewidencja wydanego wyposażenia oraz druk dokumentu wydania (RW)         X
Okresowe zestawienie pracowników z terminami wydania przysługującego wyposażenia         X
Zbiorcze zestawienie wydanego wyposażenia         X
Przyjęcia do magazynu wyposażenia i kontrola stanu podczas wydawania
        X
Prowadzenie magazynu z podziałem na szczegółowe cechy wyposażenia (np. rozmiar i kolor odzieży)
        X
Automatyczne wydania wymaganego wyposażenia z uwzględnieniem indywidualych cech pracowniczych (np. rozmiar odzieży)
        X
Zestawienie wymaganego wyposażenia z uwzględnieniem indywidualnych cech pracowników
        X
Zestawienie obrotów i stanów magazynowych w zadanych okresach
        X
Szkolenia
    +   X
Rodzaje szkoleń wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy
    +   X
Plan i szczegółowa ewidencja przeprowadzonych w firmie szkoleń
    +   X
Samodzielny zapis na planowane szkolenie poprzez portal dla pracowników
    + + X
Zdalna akceptacja planowanych szkoleń przez kierownika działu
    + + X
Kartoteka zaliczonych przez pracownika szkoleń
    +   X
Kontrola terminu prac końcowych i możliwość oceny zadań zaliczeniowych
    +   X
Autokontrola wymaganych szkoleń jednorazowych i okresowych
    +   X
Ocena rozwoju
    +   X
Ewidencjonowanie współczynników realizacji zadań
    +   X
Kwalifikacje stanowiskowe podlegające ocenie okresowej
    +   X
Priorytety kwalifikacji stanowiskowych
    +   X
Zestawy kwalifikacji dodatkowych podlegających ocenie
    +   X
Ewidencjonowanie okresowych ocen przełożonego i samoocen pracownika
    +   X
Informacja o ocenach sumarycznych, ocenach odniesienia i ocenach względnych
    +   X
Możliwość wprowadzania oceny przez przełożonego i samooceny pracownika bezpośrednio w portalu dla pracowników
    + + X