Tarcza antykryzysowa 6.0 - projektowane regulacje - SYMFONIA Oprogramowanie do zarządzania firmą dla małych i średnich przedsiębiorstw RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu

Tarcza antykryzysowa 6.0 - projektowane regulacje

12 listopada 2020

Rząd zapowiedział wprowadzenie nowych instrumentów pomocowych 27 października, ale do tej pory środki nie zostały uruchomione.

 

Wprowadzenie

Według stanu prawnego na 10.11.2020 r. nie zostały uruchomione znaczące środku finansowe w związku z ograniczeniami funkcjonowania niektórych gałęzi gospodarki. Rząd zapowiedział wprowadzenie nowych instrumentów pomocowych 27 października (źródło), ale do tej pory środki nie zostały uruchomione.

Nowe środki pomocowe zostały skonkretyzowane w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (źródło). Projekt do tej pory znajduje się na etapie prac w komisjach sejmowych, nie odbyło się jeszcze pierwsze głosowanie. Najbliższe posiedzenie Sejmu (o ile się odbędzie) planowane jest na 18 listopada, a Senatu 25, 26 i 27 listopada, więc rozwiązania Tarczy 6.0 mogą zacząć obowiązywać w grudniu.

Poniżej przedstawione zostały projektowane zmiany, ostateczny kształt regulacji może być inny od prezentowanego poniżej.

Tarcza finansowa PFR

Nabór na wnioski o dofinansowanie ze środków tarczy PFR nie jest obecnie prowadzony. Może być on jednak wznowiony bez wprowadzania nowych przepisów.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w Tarczy 6.0

Projekt przewiduje przedłużenie, do którego mogą być składane wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Zgodnie z propozycją, wnioski będą mogły być składane do dnia 10 czerwca 2021 r. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 15gg ustawy o COVID-19 (dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy (źródło)), może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 roku. Na chwilę obecną brak jest szczegółów dotyczących możliwości skorzystania z tego instrumentu wsparcia przez firmy, które w poprzednich miesiącach roku 2020 skorzystały już z tej formy pomocy.  

Dodatkowe świadczenie postojowe

Proponuje się wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności:

 

PKD Opis
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. Po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z oświadczeniem o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczeniem potwierdzającym, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie 2019 r.

Projekt zakłada, że jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia będą pokrywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto zakłada się, że koszty obsługi będą wynosiły 0,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

Propozycja zawiera również delegację dla Rady Ministrów, która w drodze rozporządzenia będzie mogła przyznać ewentualną wypłatę kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, a jednocześnie będą na to pozwalały finanse.

Przedłużenie finansowania dotychczasowych instrumentów pomocowych z urzędu pracy

Celem projektowanych przepisów jest zapewnienie przedłużenia finansowania dotychczasowych instrumentów, o których mowa w art. 15zzb-15zze (dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów działalności przedsiębiorców niezatrudniających pracowników) ustawy na kolejny okres, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Zwolnienie ze składek ZUS

Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 września 2020 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

PKD Opis
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia:

  • społeczne,
  • zdrowotne,
  • na Fundusz Pracy,
  • Fundusz Solidarnościowy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,

za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

 

Mariusz Raszczyk
Doradca podatkowy nr 07166
Wieloletni współpracownik RESET2
Prowadzi biuro rachunkowe VERUM