Przewodnik aktualnych zmian prawnych w R2płatnik - SYMFONIA Oprogramowanie do zarządzania firmą dla małych i średnich przedsiębiorstw RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu

Przewodnik aktualnych zmian prawnych w R2płatnik

01 grudnia 2021

Przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych, nadchodzących zmian prawnych, które wymagają zmian w programie R2płatnik.

Szczegóły zmian prawnych

Ustawa Stan prac legislacyjnych Data wejście w życie
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Polski Ład) Opublikowana w Dzienniku Ustaw 01.01.2022 r.
Ustawa zasiłkowa Opublikowana w Dzienniku Ustaw 01.01.2022 r.
Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie określania wzorów deklaracji ZUS Opiniowanie - konsultacje międzyresortowe 01.01.2022 r. ?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Polski Ład)

1) Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Zmiana miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 43,76 zł do 425 zł.

2) Progi podatkowe. Zmiana kwoty drugiego progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł.

3) Limit przychodów zwolnionych od podatku 85 528 zł dla:

  • osób do 26 r. ż. - wysokość limitu pozostaje bez zmian: 
  • osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego 60/65 lat i nie pobierających świadczeń;
  • rodziców co najmniej 4 dzieci;
  • osób powracających z zagranicy od 2022 r. 

4) Ulga dla klasy średniej. To kolejna duża zmiana w wyliczaniu wynagrodzeń, która ma ona na celu częściowe zniwelowanie braku odliczenia składki zwrotnej od zaliczki na podatek.

Należna będzie dla osób, które rocznie otrzymują przychód w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł.

Przedział ten został dodatkowo podzielony na 2 części, dla których sposób wyliczania ulgi jest inny:

  1.  dla przychodów (A) rocznych wynoszących co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł, sposób wyliczenia, to (A x 6,68% – 4 566 zł) ÷ 0,17
  2. dla przychodów (A) rocznych wyższych od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł sposób wyliczenia ulgi, to: (A x (-7,35%) + 9 829 zł) ÷ 0,17

(A) oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

Jeżeli podatnik nie złoży sporządzonego na piśmie wniosku o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie ust. 2a, płatnik pomniejsza dochody miesięcznie:

  1. dla przychodów (A) miesięcznych wynoszących co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł, sposób wyliczenia, to (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17
  2. dla przychodów (A) miesięcznych wyższych od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł, sposób wyliczenia ulgi, to: (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17

(A) oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27.

Wniosek o nieuwzględnianie ulg dla klasy średniej składa się dla każdego roku oddzielnie.

5) Ryczałt samochodowy. Zmianie ulega sposób kwalifikowania samochodów służbowych używanych do celów prywatnych. Obecnie wysokość przychodu uzależniona jest od pojemności silnika (1600 cm3), a od 1 stycznia 2022 r. wyznacznikiem będzie moc silnika lub rodzaj napędu.

6) Brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Zlikwidowana zostaje możliwość odliczania składki zdrowotnej 7,75% przy wyliczaniu zaliczki na podatek.

7) Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki na podatek. Zostaje zmieniony sposób wyliczania składki zdrowotnej od niskiej podstawy. Składka zdrowotna będzie ograniczana do wysokości naliczonej zaliczki na podatek obliczonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.

8) Umowa powołania z obowiązkową składką zdrowotną (umowa z art. 13 pkt 7). Ubezpieczeniu zdrowotnemu będą obowiązkowo podlegać członkowie zarządu powołani aktem powołania, którzy pobierają z tego tytułu wynagrodzenie. Umowa powołania z obowiązkową składką zdrowotną nie wymaga zmian w programie. Można obsłużyć w dowolnej wersji poprzez wybranie odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia.

 

Ustawa zasiłkowa

9) Zmiany w wyznaczaniu podstaw zasiłku. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 1 miesiąc kalendarzowy (wcześniej 3 miesiące).

10)  Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu. Zostaje wycofane obniżenie zasiłku chorobowego do 70%. Zasiłek będzie przysługiwał w wysokości 80% (choroba zwykła) lub 100% (np. choroba w okresie ciąży lub wypadek).

11) Obliczanie okresu zasiłkowego. Zmienia się sposób ustalania okresu zasiłkowego. Przerwa między nowymi okresami zasiłkowymi to 60 dni niezależnie od powodu choroby, jednak choroba w okresie ciąży zeruje okres zasiłkowy (liczymy od nowa 270 dni).

 

Zmiany w deklaracjach ZUS

12) Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Według nowego projektu zmianie mają ulec deklaracje ZUS DRA i RCA, ma również zostać wycofany raport ZUS RZA. 

Dodatkowe źródła wiedzy 

Ważne zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r. - wpis na stronie ZUS.

Informacja o zmianach prawnych w systemach R2płatnik zostanie udostępniona w drugiej połowie grudnia 2021 r.


Barbara Kołodziejska 
Symfonia Sp. z o.o.