Wybór formy opodatkowania na rok 2021 - Reset2 producent oprogramowania RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu

Wybór formy opodatkowania na rok 2021

07 stycznia 2021

Przypominamy o możliwości wyboru formy opodatkowania na rok 2021 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

W przypadku osób fizycznych, jeśli forma opodatkowania nie ulega zmianie (w stosunku do roku 2020) nie należy składać żadnego oświadczenia.

Jeśli zostanie podjęta decyzja  o jej zmianie (w stosunku do roku 2020) należy złożyć w formie pisemnej oświadczenie do urzędu skarbowego o nowej formie opodatkowania.

1. Obowiązek wyboru formy opodatkowania obciąża podatnika.

2. Nieprzekraczalnym terminem złożenia w/w oświadczenia jest 20.02.2021 r. Aby umożliwić prawidłowe rozliczanie podatku, proponujemy aby złożyć oświadczenie w/w do dnia 31.01.2021 r.

3. Oświadczenie powinno zostać złożone w urzędzie skarbowym:

 • działalność jednoosobowa - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika
 • spółki cywilne, jawne, komandytowe - urzędy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania każdego ze wspólników

4. Oświadczenie należy złożyć w następującej formie:

- aktualizacja wpisu w CEiDG (należy zapisać na dysku przesłany formularz oraz potwierdzenie złożenia)

- poprzez platformę biznes.gov.pl (e-puap) - należy zapisać na dysku przesłany formularz oraz potwierdzenie złożenia)

- osobiście w urzędzie skarbowym (na kopii należy uzyskać potwierdzenie złożenia),

- listem poleconym (do kopii dołączyć dowód nadania).

5. W przypadku nie złożenia w w/w terminu żadnego oświadczenia, Urząd przyjmie za obowiązująca w 2021 roku, formę opodatkowania z roku 2020.

Rodzaje form opodatkowania

a) Podatek na zasadach ogólnych  - (księga podatkowa i księgi rachunkowe)

1. skala podatkowa

- podatek wyliczany od dochodu (przychody minus koszty)

W roku 2021 stawka podatku dla pierwszego przedziału nadal wynosi 17%. Dla dochodów przekraczających próg podatkowy stawka nadal wynosi 32%. Kwota pierwszego progu wynosi nadal 85.528 zł.

Przy tej formie opodatkowania podatnik może skorzystać z następujących ulg i odliczeń:

 • odliczenia kwoty wolnej od podatku (przy dochodzie nieprzekraczającym 85.528 zł)
 • rozliczenia z małżonkiem bądź jako osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • ulga termomodernizacyjna – odliczenie od dochodu do 53.000 zł poniesionych wydatków
 • ulga z tytułu wychowywania dzieci (odliczenie od podatku). Ulga przysługuje rodzicowi, wychowującemu dziecko/dzieci własne lub przysposobione – odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców. Korzystanie z tej ulgi polega na pomniejszeniu  podatku dochodowego o kwotę uzależnioną od liczby dzieci (pierwsze dziecko 92,67 zł, drugie dziecko 92,67 zł, trzecie dziecko 166,67 zł, czwarte i każde kolejne po 225zł)  za każdy miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem. (np. w przypadku 2 dzieci wychowywanych przez cały rok ulga wynosi 2.224,08 zł).  Niewykorzystana w danym roku część ulgi nie przechodzi na rok następny. W przypadku rodziców (rodzica) wychowujących tylko jedno dziecko wprowadzone zostało dodatkowe kryterium dochodowe. Ulga przysługuje jeżeli dochody rodziców za dany rok są niższe niż kwota 112.000 zł (podobnie w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko), a w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim ale nie wychowujących samotnie dziecka limit dochodów wynosi 56.000 zł.  Jeżeli wartość odliczenia przekracza wysokość podatku do zapłaty, ulga może zostać odliczona od zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu.
 • wydatki rehabilitacyjne
 • odliczenia z tytułu  darowizny do 6% dochodu rocznego (odliczenie od dochodu), ulga za oddaną krew (w ramach limitu dla darowizn)
 • ulga na Internet – do 760 zł rocznie (odliczenie od dochodu). Ulga ta przysługuje tylko przez okres następujących bezpośrednio po sobie dwóch lat. Jeżeli podatnik przed rokiem 2021 korzystał z tej ulgi przez okres 2 lat nie ma prawa do jej stosowania. Jeżeli pierwszym rokiem w którym ją zastosował był rok 2017, a w roku 2020 z niej nie korzystał, w roku 2021 ulga mu nie przysługuje.
 • 1% darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (odliczenie od podatku należnego). Odliczenie będzie realizowane poprzez odpowiednią dyspozycję wyrażoną w zeznaniu rocznym, na podstawie której urząd skarbowy dokona przelania środków.
 • wpłaty na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – (do wysokości 4% rocznego wymiaru podstawy składek na ubezpieczenie społeczne) jednak nie więcej niż 6.310,80 zł rocznie (odliczenie od dochodu, limit dla roku 2021)

Forma opodatkowania opłacalna dla osób uzyskujących dochody poniżej 85.528 zł rocznie lub korzystających w istotnym zakresie  z ulg podatkowych. Również osoby mające możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowujące dzieci powinny rozważyć wybór tej formy opodatkowania.

2. podatek liniowy

 • podatek wyliczany wg. jednej stawki 19%, bez kwoty wolnej,
 • brak jest możliwości skorzystania z odliczeń od dochodu i podatku z wyjątkiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz strat z lat ubiegłych,
 • 1% darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (odliczenie od podatku należnego). Odliczenie będzie realizowane poprzez odpowiednią dyspozycję wyrażoną w zeznaniu rocznym, na podstawie której urząd skarbowy dokona przelania środków
 • wpłaty na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – (do wysokości 4% rocznego wymiaru podstawy składek na ubezpieczenie społeczne) jednak nie więcej niż 6.310,80 rocznie (odliczenie od dochodu, limit dla roku 2021)
 • ulga termomodernizacyjna – odliczenie od dochodu do 53.000 zł poniesionych wydatków
 • brak możliwości rozliczenia z małżonkiem lub jak dla osoby samotnie wychowującej dziecko nawet jeśli nie uzyskano przychodów, a jedynie wybrano taką formę rozliczeń (art. 6 ust.8),
 • nie stosuje się do podatników, którzy w danym roku lub w roku poprzednim świadczyli podobne co do zakresu usługi na rzecz obecnych lub byłych pracodawców na podstawie umowy o pracę (traci się prawo z dniem uzyskania takiego przychodu, trzeba skorygować wszystkie naliczenia podatku w roku i dopłacić podatek z odsetkami) (art. 9a ust. 3)
 • Forma opodatkowania opłacalna dla osób uzyskujących dochody powyżej 85.528 zł rocznie i nie korzystających w istotnym zakresie z ulg podatkowych.

b) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2021 r.

 • wyklucza możliwość  rozliczenia z małżonkiem lub jak dla osoby samotnie wychowującej dziecko, nawet jeśli nie uzyskano przychodów, tylko wybrano taką formę rozliczeń
 • można wybrać jeśli przychody netto nie przekroczyły w roku 2020 kwoty 2.000.000 Euro (tj. 9.030.600 PLN)
 • wykonywanie określonych czynności wyłącza z możliwości opodatkowania ryczałtem. W roku 2021 znacząca część w/w wyłączeń została uchylona.
 • można odliczać straty z lat ubiegłych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne odliczenia zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (IKZE, ulga termomodernizacyjna itd.)
 • Forma opodatkowania opłacalna dla osób których marża na wykonywanych usługach lub sprzedawanych towarach jest znaczna
 • Uzyskujący przychody z najmu nieruchomości - do kwoty 100.000 zł przychodu rocznego netto stosują stawkę 8,5%, natomiast nadwyżka ponad 100.000 zł jest opodatkowana stawką 12,5%. Od 2021 r. w/w zasady opodatkowania ryczałtem mogą być stosowane również przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmu.
  W/w limit (100.000 zł netto) dla małżonków jest limitem wspólnym.

Uwaga! Małżonkowie prowadzący wynajem poza działalnością gospodarczą, jeżeli w roku poprzednim złożyli oświadczenie o rozliczaniu przychodów z najmu na jednego z małżonków, nie muszą już go ponownie składać co roku. Ostatnie złożone oświadczenie zachowuje aktualność do momentu jego zmiany.

 

Przypominamy o możliwości wyboru uproszczonej lub - kwartalnej formy wpłacania zaliczek w roku 2021 (dotyczy osób fizycznych i osób prawnych).
Jeśli forma wpłacania zaliczek nie ulega zmianie (w stosunku do roku 2020) nie należy składać żadnego oświadczenia.
Za rok 2021 oświadczenie o formie wpłacania zaliczek będzie zawarte w zeznaniu rocznym składanym za rok w którym dokonywano wpłat zaliczek (czyli za rok 2021 w zeznaniu rocznym składanym do 30.04.2022 r.)

Rodzaje form wpłacania zaliczek w 2021

1) Zaliczki wpłacane co miesiąc

 • co miesiąc w terminie do 20-go następnego miesiąca po miesiącu rozliczanym wpłaca się zaliczkę na podatek w wysokości wynikającej z bieżącego dochodu
 • w zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2022 r. (osoby fizyczne) lub 31 marca 2022 r. (osoby prawne) wykazuje się całoroczny dochód. Jeżeli dochód ten różni się od dochodu obliczonego zaliczkowo na dzień 20 stycznia 2022 r. (data obliczenia zaliczki za ostatni miesiąc roku) występuje konieczność dopłaty podatku  lub uzyskiwana jest nadpłata.
 • Forma ta pozwala na bieżąco płacić zaliczki na podatki adekwatne do wysokości bieżąco uzyskiwanego dochodu. Nie ma więc kumulacji podatku w terminie złożenia zeznania rocznego. Terminy comiesięczne dyscyplinują do sukcesywnego wpłacania kwot zaliczek na podatki.

2) Kwartalna forma wpłacania zaliczek
tą formę mogą wybrać:

 • „mali podatnicy” – których przychód ze sprzedaży (brutto wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczył w roku 2020 kwoty 2.000.000 euro tj. kwoty 9 031 000 zł
 • rozpoczynający w roku 2021 prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na wysokość uzyskiwanego obrotu
 • zaliczki na podatek wpłaca się co 3 miesiące w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
 • w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia 2022 (osoby fizyczne) lub 31 marca 2022 (osoby prawne) wykazuje się całoroczny dochód. Jeżeli dochód ten różni się od dochodu obliczonego zaliczkowo na dzień 20 stycznia 2022 r. (data obliczenia zaliczki za ostatni kwartał roku 2021) występuje konieczność dopłaty podatku  lub uzyskiwana jest nadpłata.
 • Forma ta pozwala na obrót gotówką, przez okres dwóch miesięcy uzyskiwany jest swego rodzaju krótkoterminowy, nie oprocentowany kredyt podatkowy.
 • W przypadku podatników VAT czynnych („Vatowców”) wybór rozliczenia kwartalnego nie będzie powodował możliwości dowolnego zarachowywania przychodów lub kosztów w obrębie kwartału. Obowiązek raportowania pliku JPK VAT zawierającego wszystkie operacje sprzedaży i zakupu z danego miesiąca wymusza comiesięczne ewidencjonowanie wszystkich dokumentów.

3) Uproszczona forma wpłacania zaliczek
tą formę mogą wybrać:

+ osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych którzy w roku 2018 lub 2019 uzyskali dochód w wysokości powodującej, w tych latach, konieczność opłacenia podatku
+ osoby prawne którzy w roku 2018 lub 2019 uzyskały dochód

 • zaliczki na podatek wpłaca się co miesiąc w terminie do 20-go dnia następnego miesiąca    
 • kwota zaliczki jest w zasadzie stała co miesiąc (różni się tylko o kwotę możliwej do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotyczy wpłat osób fizycznych)
 • wyliczana jest na podstawie średniego miesięcznego należnego podatku za rok 2019, a w przypadku braku podatku w roku 2019, na podstawie średniego miesięcznego należnego podatku za rok 2018 (przy zastosowaniu stawek podatkowych mających obowiązywać w roku 2021)
 • w zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2022 r. (osoby fizyczne) lub 31 marca 2022 r. (osoby prawne) wykazuje się całoroczny dochód i dopłaca się podatek lub uzyskiwana jest nadpłata, w wysokości różnicy pomiędzy zaliczkami wpłacanymi w ciągu roku a rzeczywistym podatkiem za rok 2021.
 • Forma ta pozwala w ciągu roku na ustabilizowanie wysokości zobowiązań podatkowych, często powodując znaczne obniżenie wielkości zobowiązań w porównaniu z pkt.1. Ewentualna dopłata podatku wg danych za rok 2021 następuje dopiero w terminie złożenia zeznania rocznego tj. do 30 kwietnia 2022 r. (osoby fizyczne) lub 31 marca 2022 r. (osoby prawne) czyli jest swoistym rodzajem kredytu podatkowego.
 • W przypadku podatników VAT czynnych („Vatowców”) wybór rozliczenia uproszczonego nie będzie powodował możliwości dowolnego zarachowywania przychodów lub kosztów w obrębie np. kwartału. Obowiązek raportowania pliku JPK VAT zawierającego wszystkie operacje sprzedaży i zakupu z danego miesiąca wymusza comiesięczne ewidencjonowanie wszystkich dokumentów.  

Z drugiej strony, jeżeli dochody uzyskane w roku 2019 znacząco przekraczają dochody planowane na rok 2021, wybór tej metody spowoduje konieczność opłacania wysokich zaliczek podatkowych nieadekwatnych do rzeczywistego dochodu. Co prawda kwota w ten sposób nadpłaconego podatku, podlega zwrotowi, ale następuje to dopiero w momencie sporządzenia zeznania rocznego czyli w roku 2022.

Aby określić opłacalność przyjęcia uproszczonej formy wpłacania zaliczek konieczne jest każdorazowe przeliczenie kwot podatków z roku 2019 lub 2018 oraz ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej podatnika.

4) Ryczałt kwartalny Dla osób fizycznych, które zdecydowały się na wybór rozliczenia podatku dochodowego na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przewidziana została możliwość wyboru kwartalnej formy wpłacania zaliczek. Dotyczy ona jednak tylko osób, które z tytułu prowadzonej działalności czy to w formie działalności jednoosobowej, spółki osobowej i najmu prywatnego osiągnęły w roku 2020 przychody netto niższe niż 200.000 euro tj. 903.060 zł.

 

Mariusz Raszczyk
Doradca podatkowy nr 07166
Wieloletni współpracownik RESET2
Prowadzi biuro rachunkowe VERUM

Nasi klienci