Nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r. - Reset2 producent oprogramowania RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu

Nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r.

14 września 2020

Z dniem 1 października 2020 r. dla większości przedsiębiorców (z wyjątkiem dużych) wejdą w życie przepisy przewidujące składanie nowego pliku JPK_VAT.

Nowelizacja zapowiadana jest jako ułatwienie dla przedsiębiorców – likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K.
W praktyce nowe schematy JPK nakładają na przedsiębiorców znaczące obowiązki sprawozdawcze, których realizacja będzie wymagała zmiany procesu wystawiania faktur, co u wielu podatników będzie się wiązało z koniecznością modyfikacji posiadanego oprogramowania (bądź zakupu nowego), zmianami organizacyjnymi oraz przeszkoleniem personelu.


Zalecamy wcześniejsze przygotowanie przedsiębiorstwa na nadchodzące zmiany.  

1.Dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT

1.1 Część ewidencyjna i deklaracyjna

Nowy plik JPK_VAT składać się będzie z dwóch części, tj.:

1) z części deklaracyjnej, która zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7/VAT-7K,
2) z części ewidencyjnej, która zastąpi obecnie przesyłany plik JPK_VAT.

Dane wykazywane w części deklaracyjnej nie będą się istotnie różnić od danych wykazywanych obecnie w deklaracjach VAT-7/VAT-7K. Inaczej ma się rzecz, jeżeli chodzi o dane wykazywane w części ewidencyjnej nowych plików JPK_VAT. W zakresie tym wprowadzony zostanie obowiązek przekazywania trzech szczegółowych grup informacji.

1.2 Obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami. DOTYCZY TYLKO SPRZEDAWCÓW

Wraz z nowym plikiem JPK_VAT wprowadzony zostanie obowiązek oznaczania przez sprzedawców niektórych towarów i usług specjalnymi „kodami” liczbowymi.
W praktyce konieczność odpowiedniego oznaczenia towaru wystąpi już w momencie wystawiania faktury, dlatego bardzo istotne jest, aby program sprzedażowy dawał takie możliwości „w czasie rzeczywistym”. Konieczna może się okazać reorganizacja procesu fakturowania poprzez prowadzenie kartotek towarów w taki sposób, aby osoba wystawiająca dokument nie musiała każdorazowo sprawdzać, czy towary lub usługi nie są objęte obowiązkowym raportowaniem.

UWAGA! Od 1 października 2020 r. każda faktura, która będzie dokumentowała sprzedaż towarów wymienionych w tabeli poniżej musi mieć odpowiednie oznaczenie w przesyłanym do Ministerstwa Finansów pliku JPK_VAT. Bez znaczenia będzie fakt, że sprzedaży dokonuje np. mikroprzedsiębiorcą oraz incydentalny charakter transakcji. Na raportowanie transakcji nie wpływają również limity związane z „białą listą” oraz mechanizmem podzielonej płatności.

Przykład:
Podatnik VAT prowadzi jednoosobową działalność gospodarcza, której przedmiotem hurtowa sprzedaż warzyw i owoców. We wrześniu 2020 r. dokonał sprzedaży samochodu dostawczego (cena sprzedaży 10.000 zł +VAT) wykorzystywanego w działalności gospodarczej, a w październiku w związku z modernizacją sprzętu biurowego sprzedał używany komputer i telefon komórkowy (cena sprzedaży 500 zł + VAT). Sprzedaż samochodu musi zostać zaraportowana w JPK składanym w październiku z kodem „07”, natomiast w listopadzie sprzedaż telefonu oraz komputera powinna zostać raportowana z kodem „06”.

Grupa towarów lub usług Oznacz.
Metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. artykuły jubilerskie czy odpady i złom metali nieszlachetnych) "08"
Leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne "09"
Budynki, budowle i grunty "10"
Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych "11"
Usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych "12"
Usługi transportowe i gospodarki magazynowej "13"

1.3 Obowiązek oznaczania niektórych transakcji

Wraz z nowym plikiem JPK_VAT wprowadzony również zostanie obowiązek oznaczania niektórych transakcji (kody literowe). Dotyczyć to będzie przede wszystkim transakcji stanowiących dla podatników sprzedaż, jednak dwa oznaczenia zostały również przewidziane dla transakcji stanowiących u podatników zakupy.

Rodzaj transakcji Oznacz.
Transakcje sprzedażowe
Dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT SW
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT EE
Transakcji dokonywane przez podatników, między którymi istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT TP
Wewnątrzwsp. nabycia towarów dokonywane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT TT_WNT
Dostawy towarów poza terytorium kraju dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT TT_D
Świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT MR_T
Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT MR_UZ
Wewnątrzwsp. dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) I_42
Wewnątrzwsp. dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) I_63
Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT B_SPV
Dostawy towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT B_SPV DOSTAWA
Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT B_MPV PROWIZJA
Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP
Transakcje zakupowe
Import towarów, w tym import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT IMP
Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP

W praktyce najczęściej występował będą problemy z oznaczaniem faktur w JPK jako MPP – podlegające mechanizmowi podzielonej płatności. Dla sprzedawcy oznaczenie faktury jako „Mechanizm Podzielonej Płatności” będzie się wiązało z „przeniesieniem” jej do pliku JPK z oznaczeniem literowym MPP. Niestety praktykowane dotychczas „asekuracyjne” oznaczanie np. wszystkich faktur (niezależnie od kwoty) sygnaturą „MPP” nie będzie możliwe po 1 października 2020 r. (szerzej w punkcie 3).

UWAGA! Oznaczenie faktury przez nabywcę jako „MPP” ma być niezależne od zawarcia odpowiednich sformułowań przez sprzedawcę. Dodatkowym problemem może się okazać się brak możliwości dokumentowania jedną fakturą dostawy towarów objętych i nieobjętych mechanizmem podzielonej płatności. W takiej sytuacji podatnicy (być może) będą zmuszeni do wystawiania dwóch faktur dotyczących jednej transakcji.

Przykład
Podatnik nabył usługę budowlaną na kwotę 20.000 zł + VAT. Sprzedawca wystawił „zwykłą” fakturę bez oznaczenia jej jako objętą mechanizmem podzielonej płatności. Mimo to nabywca w pliku JPK musi zaraportować, że faktura dokumentuje czynność objętą mechanizmem podzielonej płatności.

Należy przypuszczać, że wprowadzenie obowiązku oznaczeń MPP jest efektem analiz prowadzonych przez Ministerstwo Finansów. Organy podatkowe będą od 1 października 2020 r. dysponowały danymi z systemu JPK o tym, które faktury dokumentują transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności. Możliwe będzie „parowanie” przesłanych danych tak, aby sprawdzić, czy zarówno sprzedawca jak i nabywca odpowiednio zaraportował fakturę. Podkreślić należ, że Ministerstwo Finansów dysponuje już danymi o przelewach bankowych z systemu STIR. Ich porównanie z danymi z systemu JPK będzie umożliwiało kontrolę w czasie rzeczywistym wszystkich transakcji objętych split payment. W tym kontekście należy mieć na uwadze dotkliwe sankcje (z karnoskarbowymi włącznie) za naruszenia obowiązków dotyczących MPP.

Analogiczne problemy dla wielu podatników będą występowały w związku z wystawianiem faktur dla podmiotów powiązanych (oznaczenie TP). W tym przypadku powiązanie (osobowe, kapitałowe lub inne – ustawa zawiera otwarty katalog możliwych powiązań) powinno zostać zidentyfikowane w ewidencji kontrahentów tak, aby automatycznie wygenerować prawidłowy plik JPK. Analogicznie konieczność raportowania faktur wystawianych dla podmiotów powiązanych należy wiązać z koniecznością sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz przesyłania raportów podsumowujących transakcje z podmiotami powiązanymi po zakończeniu roku podatkowego (TP-R). Obowiązek oznaczania faktur TP nie będzie dotyczył faktur zakupowych u nabywcy.

1.4 Obowiązek wskazywania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu

Wraz z nowym plikiem JPK_VAT wprowadzony również zostanie obowiązek oznaczania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia.

Oznaczenie Rodzaj dokumentu (raportowanie po stronie sprzedawcy)
"RO" dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
"WEW" dokument wewnętrzny
"FP" faktura wystawiona „do paragonu”

 

Oznaczenie Rodzaj dokumentu (raportowanie po stronie nabywcy)
"VAT RR" faktura VAT RR
"WEW" dokument wewnętrzny
"MK" faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową

Przykład:

Podatnik prowadzący hotel kupił w grudniu 2020 roku dla celów działalności gospodarczej choinkę świąteczną od rolnik ryczałtowego. Zakup został udokumentowany fakturą VAT-RR. W styczniu zakup ten musi zostać zaraportowany w JPK_VAT – nabycie „VAT RR”

2. Raportowanie ulgi na złe długi w VAT

Podatnicy korzystający z tej ulgi zaznaczać będą odpowiednie pole wyboru w nowym pliku JPK_VAT (w części deklaracyjnej)

Przykład:
W październiku 2020 r. podatnik VAT będzie chciał skorzystać z ulgi na złe długi. W celu skorzystania z „ulgi na złe długi”. W związku z tym obowiązany będzie zaznaczyć odpowiednie pole wyboru w nowym pliku JPK_VAT przesyłanym za październik 2020 r.

3.Sankcje za błędy w przesłanych plikach JPK

Jak wynika art. 109 ust. 3f ustawy o VAT w brzmieniu od 1 kwietnia 2020 r. w przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego błędów w przesłanej ewidencji, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy.

Zgodnie z art. 109 ust. 3h u.p.t.u. jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi określonemu nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu, nie złoży wyjaśnień albo w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów  naczelnik urzędu skarbowego nałoży, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Podatnik będzie miał 14 dni na wykonanie w/w działań korygujących lub wyjaśniających.

Powyższego przepisu nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe – w takiej sytuacji należy spodziewać się nałożenia mandatu karnego w podobnej wysokości.

Wprowadzone od 1 kwietnia 2020 r. (w praktyce od 1 października 2020 r.) sankcje istotnie skomplikują i zdecydowanie wydłużą czas przygotowywania poprawnych plików JPK.

4.Podsumowanie

Nowelizacja przepisów związana z JPK_VAT dla wielu przedsiębiorców może okazać się rewolucyjna ze względu na nałożenie na nich odpowiedzialności w związku z prawidłowym dokumentowaniem i ewidencjonowaniem wielu rodzajów transakcji już w momencie wystawienia faktury.

W przeciwieństwie do JPK wprowadzonych w latach 2017-2018 nowe struktury będą wymagały więcej zaangażowania po stronie samych przedsiębiorców, gdyż znacząca część wszystkich nowych procedur (w niektórych przypadkach w zasadzie wszystkie) nie będą mogły być realizowane na poziomie programów księgowych stosowanych przez Biuro Rachunkowe.
To już na poziomie wystawiania faktur będzie konieczne ich odpowiednie oznaczenie aby następnie przesłać tak przygotowany plik do Biura Rachunkowego, które z kolei prześle je wraz z danymi „księgowymi” wynikającymi z ewidencji VAT na portal Ministerstwa.

Zachęcamy również do zapoznania się z broszurą wydaną w tej sprawie przez Ministerstwo Finansów.
 

Mariusz Raszczyk
Doradca podatkowy nr 07166
Wieloletni współpracownik RESET2
Prowadzi biuro rachunkowe VERUM

Nasi klienci