Pracownicze plany kapitałowe - Reset2 producent oprogramowania RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu

Pracownicze plany kapitałowe

15 marca 2021

Od kwietnia 2021 r. obowiązkami związanymi z PPK została objęta ostatnia grupa podmiotów tj. firmy zatrudniające poniżej 20 osób. Dla wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników nowe przepisy wiążą się z nałożeniem dodatkowych obowiązków, których niedopełnienie może skutkować dotkliwymi sankcjami.

1. Obowiązek wprowadzenia PPK

1.1. Kto ma obowiązek wprowadzenia PPK i jaki jest harmonogram wprowadzania PPK?

Wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający osoby objęte obowiązkiem PPK mają co do zasady obowiązek jego wprowadzenia.

Podmiot zobowiązany do wdrożenia PPK w 2021 r. Umowa o zarządzanie PPK Umowa o prowadzenie PPK
Pozostałe podmioty zatrudniające (które do końca 2020 r. nie zostały objęte przepisami o PPK) do 23 kwietnia 2021 r. do 10 maja 2021 r.
1.2. Zatrudnieni objęci PPK

PPK obejmują:

 • pracowników (z wyłączeniem osób, które ukończyły 15. rok życia, a nie przekroczyły 18. roku życia);
 • osoby, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące umowy zlecenia, inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o umowach zlecenia, oraz umowy agencyjne;
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji;

W ramach wszystkich wyżej wymienionych kategorii zatrudnionych PPK obejmowane będą wyłącznie osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym u danego zatrudniającego.

Oznacza to, że np. zleceniobiorca, który jest objęty jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym (np. zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o prace u innego pracodawcy) lub zleceniobiorca nie podlegający żadnym ubezpieczeniom (np. student) nie są obejmowani PPK.

Przedsiębiorcy zatrudniający tylko i wyłącznie osoby nie podlegające PPK nie ma żadnych obowiązków w zakresie PPK do momentu zatrudnienia pierwszej osoby podlegającej PPK.

1.3. Kto nie posiada obowiązku prowadzenia PPK lub posiada go w ograniczonym zakresie?

a) Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą niezatrudniający żadnej osoby nie podlegającej obowiązkom w zakresie PKK

b) Przedsiębiorcy zatrudniający tylko i wyłącznie osoby nie objęte PPK nie mają żadnych obowiązków w zakresie PPK.

c) Przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób objętych PPK, w przypadku gdy wszyscy zatrudnieni objęci PPK zrezygnują w uczestnictwie w PPK, nie mają żadnych obowiązków w zakresie PPK (tj. nie mają obowiązku zawarcia umów o zarządzenie i umów o prowadzenie PPK oraz prowadzenia comiesięcznej obsługi PPK)

d) Przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 9 osób objętych PPK, w przypadku gdy wszyscy zatrudnieni objęci PPK zrezygnują w uczestnictwie w PPK, muszą zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, ale z pozostałych obowiązków w zakresie PPK są zwolnieni.

UWAGA! W każdym przypadku gdy w w/w podmiotach zostanie zatrudniona chociaż jedna osoba objęta PPK, która nie złoży dokumentu rezygnacji z PPK, przedsiębiorca jest zobowiązany realizować wszystkie obowiązki w zakresie PPK określone w ustawie.

1.4. Obowiązki zatrudniającego (przedsiębiorcy)

a) Wejście w „system” dokonywane na początek wdrożenia PPK

Podmiot zatrudniający, objęty wymogiem prowadzenia PPK, powinien:

 • w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka organizacja nie działa w danym podmiocie – z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie u niego przyjętym, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK,
 • zawrzeć umowę o zarządzenie PPK z wybraną instytucją finansową,
 • zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestników PPK z instytucją finansową, z którą zawarta została umowa o zarządzanie PPK

b) Prowadzenie obsługi PPK w cyklach miesięcznych

Na podmiocie zatrudniającym ciążą comiesięczne obowiązki związane z wpłatami na PPK polegające na:

 • obliczaniu i dokonywaniu wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz
 • obliczaniu, pobieraniu od uczestnika PPK i dokonywaniu wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez uczestnika.

Do zadań podmiotu zatrudniającego w ramach obsługi PPK należą w szczególności:

 • przyjmowanie i weryfikowanie pod kątem formalnym oświadczeń uczestników PPK:
  • oświadczenia o braku zgody na wypłatę transferową środków zgromadzonych w PPK,
  • oświadczenia o zawartych w imieniu uczestnika umowach o prowadzenie PPK,
  • powtarzalnych deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK,
  • wniosków o przystąpienie do PPK osób pomiędzy 55 a 70 rokiem życia,
  • wniosków o ponowne dokonywanie wpłat do PPK po okresie rezygnacji z oszczędzania w PPK,
  • deklaracji o dokonywaniu przez uczestnika wpłat do PPK w czasie przestoju ekonomicznego,
  • deklaracji o finansowaniu przez uczestnika wpłaty dodatkowej,
  • deklaracji o zmianie wysokości lub rezygnacji z dokonywania przez uczestnika wpłaty dodatkowej do PPK (takie deklaracje mogą być składane bez ograniczeń w każdym czasie);
 • przyjmowanie oświadczeń instytucji finansowej:
  • o otwarciu likwidacji funduszu, w którym gromadzone są środki PPK;
 • składanie za pośrednictwem wybranej instytucji finansowej wniosków w imieniu i na rzecz uczestnika PPK o wypłatę transferową środków zgromadzonych w PPK w sytuacjach określonych w ustawie;
 • zarządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej PPK, w tym umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK;
 • czuwanie nad terminami wykonania poszczególnych obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający, w tym obowiązku ponownego dokonywania wpłat do PPK za uczestnika, który złożył deklarację o rezygnacji z oszczędzania w programie – co cztery lata od dnia 1 kwietnia 2021 roku.
1.5. Zatrudniony a PPK – prawo czy obowiązek

Każdy zatrudniony samodzielnie podejmuje decyzję o tym, czy decyduje się na oszczędzanie środków w ramach PPK czy też z niej rezygnuje. Należy pamiętać, że ustawa, co do zasady, wprowadza zasadę, ze każdy zatrudniony uprawniony do udziału w PPK jest automatycznie nimi obejmowany. Jeżeli nie chce z niego korzystać musi złożyć stosowny dokument rezygnacji z PPK do swojego pracodawcy. Jeżeli zatrudniony zapomni złożyć takie oświadczenie i zostanie nim automatycznie objęty może zrezygnować z PPK w każdym czasie, ale z mocą obowiązywania tej rezygnacji z dniem rezygnacji.

Pracodawca musi pozostać tutaj bezstronny i nie może namawiać pracownika do rezygnacji z PPK. Pracownik tą decyzję musi podjąć samodzielnie.

Pracodawca jest zobowiązany natomiast do informowania pracownika o zasadach funkcjonowania PPK tj. m.in.:

- składka PPK w wysokości podstawowej (2%) lub w wysokości dodatkowej (do kolejnych 2%) zwiększa kwotę środków zgromadzonych na koncie pracownika w PPK, ale obciąża pracownika i jest potrącana z jego wynagrodzenia obniżając tym samym wypłatę wynagrodzenia netto

- składka PPK w wysokości podstawowej (1,5%) lub w wysokości dodatkowej (do kolejnych 2,5%) obciąża pracodawcę zwiększając kwotę środków zgromadzonych na koncie pracownika w PPK.

2. Wysokość wpłat na PPK

Podmiot zatrudniający (przedsiębiorca):

 • jest obowiązany finansować wpłaty podstawowe do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia uczestnika, ponadto
 • może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia uczestnika.

Uczestnik PPK (zatrudniony):

- jest obowiązany finansować wpłaty podstawowe do PPK w wysokości 2% wynagrodzenia (co do zasady), ponadto

- może zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Po spełnieniu ustawowych warunków uczestnik PPK będzie mógł liczyć na dofinansowanie środków gromadzonych w ramach PPK w formie:

- jednorazowej wpłaty powitalnej oraz

- dopłaty rocznej do PPK.

Wpłata powitalna wynosi 250 zł. Uprawnienie do tej wpłaty przysługuje uczestnikowi PPK, który przez co najmniej 3 pełne miesiące oszczędzał w PPK.

Dopłata roczna do PPK wynosi 240 zł. Uprawnienie do tej dopłaty przysługuje uczestnikowi PPK, który z tytułu wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych zarówno przez siebie, jak i przez podmiot zatrudniający zgromadził kwotę równą co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia.

3. PPK a opodatkowanie i składki

Wpłaty do PPK w części finansowanej przez podmiot zatrudniający stanowią przychód osoby zatrudnionej z tego samego źródła, co wynagrodzenie wypłacane danej osobie. Dla pracowników będzie to więc przychód ze stosunku pracy, dla zleceniobiorców przychód z działalności wykonywanej osobiście itd. Traktuje się je jak składnik wynagrodzenia, więc ich wartość jest brana pod uwagę chociażby przy obliczaniu wysokości kosztów uzyskania przychodu osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia.

W odniesieniu do podmiotów zatrudniających istotne zaś jest to, że wszelkie wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o PPK (a więc m.in. wartość wpłat do PPK w części finansowanej przez ten podmiot) stanowią koszty uzyskania przychodu. Abstrahując zaś od tego ograniczenia, wpłaty do PPK stanowią koszt uzyskania przychodu w tym miesiącu, za który są należne, o ile zostały odprowadzone we właściwym terminie (tj. do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane). Powyższe ma zastosowanie do podmiotów zatrudniających podlegających opodatkowaniu z zastosowaniem zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych.

Wpłaty do PPK w części finansowanej przez osobę zatrudnioną są potrącane po opodatkowaniu wynagrodzenia.

4. Źródła

Wydany został oficjalny przewodnik po PPK przygotowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA.

 

Mariusz Raszczyk
Doradca podatkowy nr 07166
Wieloletni współpracownik RESET2
Prowadzi biuro rachunkowe VERUM

Nasi klienci