Nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r.

Lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących korzystania z programu R2faktury, R2fakturyPRO opracowana przez pracowników serwisu Reset2.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Inez
 
Posty: 342
Rejestracja: czw, 21 kwietnia 2005 14:23
Lokalizacja: SYMFONIA sp. z o.o.
Kontakt:

Nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r.

Post autor: Inez » wt, 22 września 2020 12:06

Od 1 października 2020 roku wszyscy czynni podatnicy VAT będą zobowiązani do składania JPK_VAT według nowej struktury zgodnie z wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Finansów. Szczegółowe wyjaśnienie zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem zawarte jest we wpisie „Nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r.” dostępnym na blogu prowadzonym na stronie www.reset2.pl.

Deklaracje składane za okres wrzesień 2020r. wysyłane są na dotychczasowych zasadach.

Opisane poniżej zmiany dotyczą deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe począwszy od października 2020r. Od tego okresu rozliczeniowego deklaracje VAT-7 i VAT-7K nie będą już wysyłane.

JPK_V7 (można się również spotkać z określeniem JPK_VDEK) połączy i zastąpi deklarację VAT-7/VAT-7K z plikami JPK_VAT. Nie będzie natomiast dotyczył deklaracji obejmującej transakcje wewnątrzwspólnotowe (VAT-UE), skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych (np. VAT-8, VAT-9M), do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy.

Nowy plik JPK_VAT składać się będzie z dwóch części, tj.:
1) z części deklaracyjnej, która zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7/VAT-7K,
2) z części ewidencyjnej, która zastąpi obecnie przesyłany plik JPK_VAT.

Dane wykazywane w części deklaracyjnej nie będą się istotnie różnić od danych wykazywanych obecnie w deklaracjach VAT-7/VAT-7K. Inaczej ma się rzecz, jeżeli chodzi o dane wykazywane w części ewidencyjnej nowych plików JPK_VAT. W zakresie tym wprowadzony zostanie obowiązek przekazywania trzech szczegółowych grup informacji (oznaczeń GTU, procedur, typu dokumentu).

Obowiązują dwa warianty JPK_V7:
1) JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie
2) JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Ważnym czynnikiem dla prawidłowego przygotowania i złożenia nowego pliku JPK - Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT jest dokładna weryfikowanie tego, co przedsiębiorca sprzedaje i kupuje. Przedmiot sprzedaży bądź zakupu musi mieć właściwie przypisany kod jednej z 13 grup towarowo-usługowych (GTU), określonych w rozporządzeniu. Niektóre dokumenty sprzedaży i zakupu będą musiały mieć dodatkowe oznaczenia procedur oraz typu transakcji, np. oznaczenie GTU_12 konieczne będzie w przypadku wykonywania jednej z opisanych w w/w rozporządzeniu czynności: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Skrócona informacja dotycząca GTU, procedur i typów dokumentów dostępna jest poniżej, natomiast szczegółowy wykaz dostępny jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r.

Dla potrzeb nowej struktury wprowadzona została dodatkowa zakładka JPK-VAT w oknie FIRMY, KONTRAHENCI, ASORTYMENTY.


Oznaczenia GTU

Kody w strukturze JPK dotyczące grup towarowych oznaczone są symbolem GTU wraz z przyporządkowanym numerem od 1 do 13:
a) przy dostawie towarów tj.:
- 01 - napoje alkoholowe
- 02 - o których mowa w art.103 ust.5aa ustawy
- 03 - oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych i pozostałych olejów o odpowiednich kodach
- 04 - wyroby tytoniowe
- 05 - odpady
- 06 - urządzenia elektroniczne oraz materiały i części do nich
- 07 - pojazdy oraz części samochodowe o odpowiednich kodach
- 08 - materiały szlachetne oraz nieszlachetne
- 09 - leki oraz wyroby medyczne
- 10 - budynki, budowle i grunty
b) przy świadczeniu usług:
- 11 - w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
- 12 - o charakterze niematerialnym
- 13 - transportowych i gospodarki magazynowej

Np. w oknie ASORTYMENTY dla pozycji będącej napojami alkoholowymi na zakładce JPK-VAT w sekcji Oznaczenia GTU zaznaczymy pole 01.

Obrazek

Oznaczenia dotyczące procedur

Procedury opisujące dokument wysyłany w pliku JPK_V7 nie są ściśle powiązane z towarem. Wyróżniamy oddzielne procedury dla dokumentów sprzedaży i zakupu:

a) w zakresie sprzedaży:
- SW - dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
- EE - świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
- TP - istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
- TT_WNT - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej
- TT_D - dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej
- MR_T - świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
- MR_UZ - dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
- I_42 - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
- I_63 - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
- B_SPV - transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
- B_SPV_Dostawa - dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
- B_MPV_Prowizja - świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
- MPP - transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
b) w zakresie zakupu:
- MPP - transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
- IMP - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

Np. kontrahentowi, z którym istnieje powiązanie, o którym mowa w art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy w oknie KONTRAHENCI na zakładce JPK-VAT w sekcji Oznaczenia dotyczące procedur zaznaczymy pole TP.

Obrazek

UWAGA. W praktyce najczęściej występowały będą problemy z oznaczaniem faktur w JPK jako MPP – podlegające mechanizmowi podzielonej płatności. Dla sprzedawcy oznaczenie faktury jako „Mechanizm Podzielonej Płatności” będzie się wiązało z „przeniesieniem” jej do pliku JPK z oznaczeniem literowym MPP. Niestety praktykowane dotychczas „asekuracyjne” oznaczanie np. wszystkich faktur (niezależnie od kwoty) sygnaturą „MPP” nie będzie możliwe po 1 października 2020r.

Typ dokumentu

Typy dokumentów służą do opisu transakcji na potrzeby pliku JPK_V7, przy czym dokument może być oznaczony jednocześnie tylko jednym z wymienionych poniżej kodów:
a) dla dokumentów sprzedaży:
- RO - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
- WEW - dokument wewnętrzny
- FP - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
b) dla dokumentów zakupu:
- MK - faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy
- VAT_RR - faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
- WEW - dokument wewnętrzny.

Przy wystawianych dokumentach w oknie PZ i FAKTURY zakładka JPK została uzupełniona o nowe parametry (kody GTU, procedury i typy dokumentu). Oznaczenia automatycznie przepisywane są z okna ASORTYMENTY, KONTRAHENCI i FIRMY. Jeśli mamy różne przypisania sporządzone we wskazanych oknach na zakładce JPK-VAT, to na wystawianym dokumencie w zakładce JPK pojawi się ich suma.

Np. wystawiając fakturę na wyżej wymienionego kontrahenta o nazwie Klient ABC i asortyment napoje alkoholowe zostaną na niej przepisane wszystkie oznaczenia i procedury z okna ASORTYMENTY i KONTRAHENCI, czyli w omawianym przykładzie będą zaznaczone pola 01 i TP.

Obrazek

Zaznaczenie pola Korekta oznaczeń daje użytkownikowi możliwość ręcznego wpisywania oznaczeń GTU, procedur i typu dokumentów. Pola te nie będą już wypełniane automatycznie przez program. Odznaczenie opcji Korekta oznaczeń przywraca stan pierwotny (oznaczenia pochodzące z ustawień w oknach FIRMY, KONTRAHENCI, ASORTYMENTY).

UWAGA. Niektóre oznaczenia zaznaczają się automatycznie na podstawie rodzaju transakcji i Użytkownik nie ma możliwości zmiany na zakładce JPK-VAT. Przykładem takiego pola jest MPP - Mechanizm Podzielonej Płatności zaznaczany automatycznie na podstawie oznaczenia Split Payment, czy pola MR_T i MR_U odpowiedzialne za sprzedaż - marża, ustawiane na podstawie rodzajów sprzedaży na zakładce Marża.

Zasady przenoszenia kodów GTU i procedur pomiędzy dokumentami handlowymi:
1) Na korektę przenoszone są wszystkie kody i procedury z korygowanego dokumentu, przy czym Użytkownik może dokonać Korekty oznaczeń
2) Na fakturę sprzedaży wystawioną do paragonu domyślnie przenoszone są wszystkie kody i procedury z paragonu, przy czym Użytkownik może dokonać Korekty oznaczeń lub podczas generowania faktury wyłączyć pole Kopiuj GTU
3) Na skopiowane dokumenty przenoszone są wszystkie kody i procedury, przy czym Użytkownik może dokonać Korekty oznaczeń.

UWAGA. Podczas automatycznego księgowania dokumentów wystawionych w programie R2faktury do programów R2fk i R2księga wszystkie zapisane na nich kody GTU, procedury i typy dokumentów zostaną przeniesione, przy czym użytkownik może po stronie programu księgowego dokonać Korekty oznaczeń.
ODPOWIEDZ